Legatet forvaltes av et styre på 3 medlemmer som velges av Overhalla kommunestyre. Ordføreren skal være et av medlemmene. 

MERK: Styret har i møte den 4.3.20 tatt en vurdering og vedtatt at legatets kapital ikke gir mulighet for utdeling av årlig stipend. De vil ta en ny vurdering i forhold til utdeling, høsten 2022.


Følgende velges som styremedlemmer for perioden 2019-2023:

  1. Hege Kristin Kværnø Saugen, leder
  2. John Bakkebø
  3. Gunn Gravseth-Lysberg
     

I følge statutter for legatet, utdeles det årlig stipend etter innkommet søknad.
berettiget er:

a.     Uformuende ungdom inntil 25 år som søker utdannelse ut over ordinær skolegang.

b.     Personer som er kommet i økonomiske vanskeligheter som følge av sykdom eller ulykke.
        Søkeren må være hjemmehørende Overhalla. Slektninger av Anne Himo og Kr. Kolkin skal ha
        fortrinnsrett. Utdelingene skjer vanligvis i desember etter forutgående kunngjort søknadsfrist på 14 dager.
        Ved øyeblikkelig behov som følge av ulykke, kan utdeling skje straks.