Klagebehandling i skolesaker

Klager generelt

 • Foresatte kan klage på forhold i skolen som de mener ikke er i tråd med Lov om opplæring med tilhørende forskrifter.
  Kommunen har da 2 muligheter:
  - Gi klagen medhold og klagjøre hva som vil skje i saken videre for å løse den.
  - Ikke gi klager medhold. Klager skal da få skriftlig beskjed om dette med begrunnelse for beslutningen.
    Kommunen pliker da å oversende klagen til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) for endelig avgjørelse.
 • I h t § 11 a i Forvaltningsloven,  skal det i saker som gjelder enkeltvedtak, gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.

9A saker spesielt (Eleven sitt skolemiljø)

 • I h t § 9 A-6 i Lov om opplæring, så kan elev eller foreldre melde sak direkte til Statsforvalteren i Trøndelag hvis eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø.
  Saken må først tas opp med rektor på skolen.
  Se § 9 A-6 
   

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter som nevnt i § 2 fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.

 

Andre aktuelle lover for skole