Hvordan søke om dispensasjon?

Søker/tiltakshaver sender en begrunnet søknad om dispensasjon til kommunen. Søknaden må blant annet redegjøre for:

 • Hvilke bestemmelser det søkes dispensasjon fra, og grunner som taler for at det bør gis dispensasjon i dette konkrete tilfellet.
 • Begrunnelsen må bygge på spesifiserte, klare og relevante hensyn.
 • Søker må redegjøre for om kravene til sikkerhet er oppfylt, jf. pbl § 28-1.

Her finner du søknadsskjema.

Før dispensasjonssøknaden oversendes kommunen skal søker varsle naboer og gjenboere, og gi disse en frist på minst 2 uker til å komme med merknader.
Særskilt nabovarsel er ikke nødvendig når dispensasjonssøknaden fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter plan- og bygningslovens kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser.

Kommunen vil opplyse søker om lovens krav og peke på forhold/momenter som er relevante for saken hvis tiltakshaver ikke har med dette i søknaden.

Når kan dispensasjon gis?

Før kommunen behandler søknaden vil alle dispensasjoner som berører regionale og statlige myndigheters saksområde bli sendt disse for uttalelse. 

Kommunens vurdering av omsøkte tiltak i forhold til lovens kriterier vil være:

 • om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt,
 • om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering,
 • om det legges (tilstrekkelig) vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet,
 • om det legges vekt på foreliggende nasjonale eller regionale rammer og mål,
 • om negativ uttalelse fra statlige eller regionale fagmyndigheter tillegges tilstrekkelig vekt og
 • om det dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Et dispensasjonsvedtak kan normalt ikke begrunnes med:

 • Sosiale, helsemessige eller økonomiske årsaker
 • Arv og/eller slektskapsforhold
 • Andre privatrettslige og personlige grunner

Kommunen kan gi vilkår i vedtaket. Dette for å avbøte eventuelle ulemper en dispensasjon kan medføre.

 

Kan jeg få midlertidig dispensasjon?

Midlertidig dispensasjon kan gis tidsbestemt eller for ubestemt tid. Dette innebærer at søkeren ved dispensasjonstidens utløp enten må fjerne eller endre det utførte uten kostnader for kommunen.