wNKsx 85mQpPqwAAAABJRU 5ErkJggg==

 

Styringsgruppe Oppvekstteam  

Kommunedirektør, kommunalsjef oppvekst, kommunalsjef helse, enhetsleder Helse og Familie og enhetsleder Kultur og Samfunn skal legge føringer for hva Oppvekstteamet skal ta stilling til i forhold til målrettet ungdomsarbeid i skole og fritid. For at man skal kunne videreutvikle tjenester og tilbud, er det en forutsetning at styringsgruppa har felles forståelse for utfordringsbildet i kommunen. 

Styringsgruppa skal ha full oversikt over hvilke program og tiltak vi har i Overhalla for barn og unge.  

  • avgjøre hvilke nye program eller tiltak det skal satset på når det gjelder ungdom i Overhalla.
    I forkant av en slik avgjørelse skal det ligge en felles tverrfaglig prosess til grunn og denne prosessen skal foregå i Oppvekstteamet.  
  • etterspørre meninger fra Oppvekstteamet angående innspill på ulike tema.  
  • ha ansvar for at vi ikke bli fristet til å hoppe fra tiltak til tiltak som dukker opp, men ha et langsiktig og helhetlig perspektiv på ungdomsarbeidet for å lykkes.  
  • Oppvekstteamet rapporterer til styringsgruppa. 

Hver tjeneste/enhet har ikke alene anledning til å avgjøre hvilke nye program eller tiltak det skal satses på når det gjelder ungdom i Overhalla. Alle enheter må bringe nye tiltak inn i Oppvekstteamet som tar det med videre til styringsgruppa for å se om dette er noe som vil styrke det langsiktige og helhetlige arbeidet. 

Oppvekstteamet medlemmer skal bestå av følgende kommunale roller:

         1 representant rus og psykisk helse

1 representant Hunn skole – assisterende rektor, kompetanse og kvalifikasjoner

1 representant OBUS – Spespedkoordinator

1 representant OBUS – assisterende rektor (BTI-ansvar sammen med Fagleder Helsestasjon)

1 representant BIT (Bosettings- og integreringstjenesten)

1 representant Overhalla Montessori

Ungdomskoordinator/MOT koordinator (Barn og unges repr., leder Ungdomsråd)

Helsesykepleier OBUS

Psykiatrisk sykepleier barn og unge

Politikontakt

 

1 representant spespedkoordinator barnehage, 1 representant barnevern og 1 representant Overhalla Idrettslag kalles inn etter behov.