Vårt tilbud

Bosettings- og integreringstjenesten har i samarbeid med NAV og Namsos opplæringssenter ansvar for den individuelle oppfølgingen, støtte og veiledning når det kommer til økonomi, skole og introduksjonsprogram, utredning eller tilrettelagte aktiviteter.

Dette gjelder både de som er i introduksjonsprogrammet, deres familiemedlemmer, og flyktninger som ikke er deltakere i introduksjonsprogrammet.

Oppfølgingsarbeidet gjelder i hovedsak i fem år etter bosettingen i kommunen, men vi tilbyr oppfølging også til de som måtte trenge det etter fem år om omstendighetene taler for det.

Om Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet er en startpakke til deg som nylig er blitt bosatt i en kommune. Når du har gjennomført programmet skal du ha fått opplæring og kompetanse som gjør at du kan søke jobb og bli økonomisk selvstendig. 

Før eller etter bosetting skal alle flyktninger kartlegges opp i mot utdanning og arbeidserfaring. Denne informasjonen skal kommunen v/programrådgiver kvalitetssikre for å gi et tilpasset og godt introduksjonsløp.

Når du starter programmet, vil kommunen sammen med deg sette et mål for hva du skal ha oppnådd når programmet er slutt. Hvis du har videregående utdanning, vil sluttmålet være å kvalifisere til høyere utdanning.

Hvis du er under 25 år og ikke har videregående skole fra før, vil sluttmålet være å fullføre videregående skole.

Du kommer til å lære:

  • Norsk
  • Samfunnskunnskap
  • Livsmestring i et nytt land
  • Annet som er relevant for arbeid eller utdanning
  • Foreldreveiledning hvis du har barn

Vi kjøper tjenester hos Namsos opplæringssenter. Gå til opplæringssenteret for mer informasjon.

Andre muligheter - barn og voksne over 55 år

Barn som bosettes i Overhalla kommune begynner i barnehage eller følger ordinært grunnskoleløp. Barnehagen og skolen vil sørge for tolk, og egen tilpasset norskundervisning for barn i skolen. På lik linje som samfunnet for øvrig har barnehagen og skolen dialog med foreldrene, men vi tilbyr støtte og veiledning om det er behov for det.

Før ankomst har vi møter med barnehagen og skolen for å gi informasjon om barnet/familien som kommer. Vi besøker også klassen til det barnet som skal begynne, for gi de andre elevene litt landinformasjon om hjemlandet til den nye elven, interesser og for å fremsnakke inkludering og integrering.

Voksne som er over 55 år eller av andre årsaker ikke klarer å gjennomføre introduksjonsprogram, får tilbud om norskundervisning for å lære seg norskspråket. Vi kan også i samarbeid med NAV finne praksisplasser ut i bedrifter eller kartlegge arbeidsevne eller arbeidsgrad ved å utrede de gjennom ulike tiltak, som f.eks MN-vekst, Reco m.m. Denne gruppen er den vanskeligste gruppen av flyktninger å få integrert, da de fleste ikke lærer seg norskspråket og vil sannsynligvis ikke komme seg ut i jobb.