Gjeldende vedtekter for de kommunale barnehagene

§ 1 – Formål
Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 og dennes forskrifter, samt kommunale vedtak og planer for den enkelte barnehage.
Formålsparagrafen i Barnehageloven er styrende og overordnet for den enkelte barnehage.

§ 2 - Eierforhold
Overhalla kommune er eier av de kommunale barnehagene. 
Ansvaret for forvaltningen av kommunale barnehager er underlagt kommunedirektøren. Kommunedirektøren utfører de lovpålagte oppgavene som barnehagemyndighet.

Hver barnehage har en styrer som leder virksomheten i samsvar med lover, forskrifter, kommunale vedtak og planer for den enkelte barnehage.

Samarbeidsutvalg og foreldreråd for den enkelte barnehage velges i henhold til lov og forskrift.

§ 2-1 Samarbeidsutvalgets sammensetning
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. I tillegg kan eier være representert med ett politisk valgt medlem.

Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppen