Dette krever tillatelse

  • graving
  • fjerning av masser (gravemasse, hogst, sprengmasse eller lignende) 
  • plassering av masser (tømmer, stein, byggematerialer eller lignende) 
  • etablering eller flytting av ledningsanlegg av alle slag 
  • oppsetting av mindre byggverk, for eksempel løs kiosk eller mur

Det er tilstrekkelig å levere en arbeidsvarslingsplan eller riggplan til kommunen når du skal:

  • utføre arbeid som kun medfører bruk av utstyr og innretninger
  • plassere container, utstyr, stillas eller lignende

Ved graving og arbeid på riks- eller fylkesveg, må du søke Statens vegvesen om tillatelse.

Sjekk grunnen før gravearbeid

Ta kontakt med oss for spørsmål om kommunalt ledningsnett.

Arbeider som kommer i berøring med offentlig grunn eller utføres i kommuner med generell gravemeldingsplikt, krever tillatelse fra grunneieren. Se Ledningsportalen.no for mer informasjon.