Hva er hverdagsrehabilitering?

Hverdagsrehabilitering er rehabilitering og forebygging mens personen bor i eget hjem. Hverdagsrehabilitering starter med spørsmålet: hva er viktig i livet ditt nå? For svært mange handler det om å mestre hverdagslivets utfordringer. Målstyrt, tidsavgrenset og tverrfaglig rehabilitering gir personen mulighet til deltagelse. Hverdagsrehabilitering inkluderer kombinasjon av trening, teknologiske løsninger, endring av omgivelser og samarbeid med pårørende.

Hvem kan få hverdagsrehabilitering?

Hverdagsrehabilitering er en tjeneste man søker på eller blir henvist til på lik linje med andre helsetjenester i hjemmet.

Aktuelle personen til denne tjenesten:

  • Personer som første gang søker kommunale tjenester på grunn av funksjonsfall (falltendens, balanseproblemer) 
    (egen søknad på tjeneste/hjelpemidler, henvisning fra sykehus eller utskriving fra korttidsplass, Namdal rehabilitering).
  • Personer som har tjenester, men som søker økning/endring av tjenester.

Hverdagsmestring er tankesettet som tjenesten skal jobbe etter, der man i større grad enn tidligere skal ha fokus på personens ressurser, og viktigheten av å ivareta de ressurser man har, og gjennom dette vinne mestring.

Hva er hverdagsmestring?

Hverdagsmestring er et tankesett som vektlegger den enkeltes mestring i hverdagen uansett funksjonsnivå. Denne grunnleggende tankemåten styrer hverdagsrehabilitering. Dette tankesettet er ikke forskjellig fra tradisjonell rehabilitering, og det er derfor ikke unikt for hverdagsrehabilitering.

Hvorfor hverdagsrehabilitering / hverdagsmestring?

Helse og omsorgssektoren står overfor utfordringer frem i tid med flere eldre og anslagsvis hjelpetrengende, hvor vi samtidig har like mange i yrkesaktiv alder som i dag.
For å imøtekomme denne utfordringen og skape en bærekraftig tjeneste for fremtiden må det gjøres grep innen sektoren. Man må se den enkelte personens potensial og mulighet til å ivareta egne ressurser, og i større grad bidra til hjelp til selvhjelp.

Gjennom hjelp til selvhjelp, hjelpes bruker til å ivareta ferdigheter og ressurser, gjennom trening, tilrettelegging og bevisstgjøring.