Hvorfor har vi innført abonnementsvilkår?

Formålet med slike vilkår er å fastsette hvilke leveringsbestemmelser og vilkår kommunen, som eier av offentlig vann- og avløpsanlegg og leverandør av tjenestene, stiller for tilknytning til og bruk av offentlig vann- og avløpsanlegg. Dette omfatter også det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent som er, eller blir tilknyttet, offentlig vann- og avløpsanlegg.

De skal også stille krav til aktørene slik at de private vann- og avløpsanlegg som tilknyttes kommunalt nett, blir utført på en betryggende måte med hensyn til funksjonssikkerhet og anleggs- og utstyrskvalitet.

Abonnementsvilkårene omfatter private vann- og avløpsanlegg tilknyttet offentlige vann- og avløpsanlegg. De gjelder både for eksisterende og nye abonnenter, og uavhengig av om abonnenten har skrevet under en erklæring om å overholde vilkårene eller ikke.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av to deler:

  1. Administrative bestemmelser - tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold. De administrative bestemmelsene er fritt tilgjengelige og kan lastes ned her.
  2. Tekniske bestemmelser - fastlegger krav til teknisk utførelse av private og offentlige vann- og avløpsanlegg. Disse bestemmelsene er i hovedsak utarbeidet for profesjonelle aktører, og må kjøpes i papirformat eller e-bok, og kan derfor ikke gjøres tilgjengelige. Disse bestemmelsene kan bestilles på www.kommuneforlaget.no eller hos lokal bokhandler.

Hvem eier hva av vann- og avløpsrør

Overhalla kommune eier, og har ansvaret for drift og vedlikehold av de kommunale vann- og avløpsrørene.

Vann- og avløpsrør som er tilknyttet de kommunale rørene, er private. Det er eier eller eierne av de private vann- og avløpsrørene som har vedlikeholdsansvaret.

Hvis et vann- eller avløpsrør går inn til kun en eiendom, eies denne av huseier, som alene har ansvaret for drift og vedlikehold av røret. Dette kalles en privat stikkledning.

Hvis et vann- eller avløpsrør går til flere eiendommer, kalles dette en privat fellesledning. Da har hver eier et solidarisk ansvar for drift og vedlikehold av den delen av røret som huseier benytter seg av. Dette gjelder så lenge det ikke foreligger en avtale mellom huseierne om annen ansvarsdeling.

For en nærmere beskrivelse viser til abonnementsvilkårene.