Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan blir vedtatt i kommunestyret og fastsetter framtidig arealbruk. Den er bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak i området.

Reguleringsplanen utarbeides med utgangspunkt i plan- og bygningsloven. Den består av et plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser.

En reguleringsplan blir utformet enten som områderegulering (som kommunen utarbeider) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremme forslag om detaljregulering, men forslaget må være utarbeidet med hjelp av fagkyndig konsulent. Detaljregulering er et arealplankart med bestemmelser som fastsetter utforming, bruk og vern av et område. Planen avklarer hvilke byggetiltak som kan gjennomføres i området.

Hvordan går du fram?

Når du skal starte opp planarbeidet må du legge frem planspørsmålet for kommunens planmyndighet i et oppstartsmøte. I møtet presenterer du din planidé og kommunen vil informere om overordnede planer og føringer. Du vil få informasjon om planprosessen og om krav til hva forslaget til detaljregulering må inneholde.

Du må kunngjøre oppstart av planarbeidet i minst én lokal avis og gjennom elektroniske medier. Videre må du informere:

  • registrerte grunneiere og festere i planområdet
  • andre rettighetshavere i planområdet (f.eks. leietakere)
  • berørte naboer til planområdet

Dersom verken kommunen eller andre har innsigelser til planidéen, kan du starte opp planarbeidet. Kommunen kan gi råd og bistand underveis.

Når planforslaget er ferdig utarbeidet, sender du det, sammen med all dokumentasjon, til kommunen. Dokumentasjonen skal følge planforslaget ved høring og offentlig ettersyn og når saken skal behandles i kommunestyret.