Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reglement

 

REGLEMENT FOR HORISONTEN BIBLIOTEK & KULTURSENTER

 

Velkommen som bruker av Horisonten bibliotek & kultursenter!

For at alle skal føle seg velkomne, trygge og respekterte, er det viktig at følgende regler blir fulgt.

 

1. Ta hensyn til de andre brukerne og de ansatte. Vis god folkeskikk.

2. Bøker, PC èr, møbler og annet utstyr skal behandles med omtanke.

3. Bruk av telefon og PC skal brukes slik at det ikke er til sjenanse for andre. Unngå bruk av høyttaler.

4. Mat og drikke kan tillates om du finner et egnet sted uten bøker og PC.

5. Husk å rydd etter deg.

6. Barn under 10 år bør være i følge med en voksen. Det er foresatte som har ansvar for at barnet følger bibliotekets regler.

7. Meråpent bibliotek: Du kan benytte selvbetjentautomaten og låne bøker av biblioteket så lenge skolen er åpen. I åpningstid kan bibliotekaren hjelpe deg.

8. Horisonten bibliotek stiller sine samlinger til GRATIS disposisjon.

9. Lånekortet

Alle over grunnskolealder med fast adresse i Norge kan få nasjonalt lånekort hos oss. Dette kan brukes over hele landet.

Lånere uten norsk ID-nummer, skoler, barnehager og institusjoner kan få et lokalt kort som kan brukes kun ved lån i Overhalla.

Låneren må selv melde fra om endringer i navn og kontaktinformasjon.

Ta alltid med kortet ved bibliotekbesøk.

 

10. Bibliotekets ansvar:

Overhalla folkebibliotek plikter å følge kravene om vern av personopplysninger, jf. Forvaltningsloven og lov om personvern.

 

11. Utlån av bøker

Lånetid: Normal lånetid på bøker er 4 uker.

I spesielle tilfeller kan biblioteket begrense lånetiden.

Det er anledning til å fornye lånet dersom andre ikke står på venteliste.

Opptatte/utlånte bøker kan reserveres. Biblioteket gir melding til låner når disse kan hentes.

Det er normalt ikke noen øvre grense på antall dokumenter som kan lånes.

I spesielle tilfeller kan biblioteket begrense antall utlån.

 

12. Videoutlån:

Aldersgrense for å låne video uten foresatte i skoletid er 12 år.

DVD'ene er merket med aldersgrense. Det er ikke tillatt å låne filmer med høyere aldersgrense enn egen alder.

Institusjoner som skoler og barnehager kan låne ubegrenset antall filmer.

 

13. Lån fra andre bibliotek:

Lån av materiale fra andre bibliotek formidles når dette er aktuelt. Da gjelder utlånsreglene ved det biblioteket materialet er innlånt fra. Vær obs på kortere lånetid pga. transport.

Du kan selv låne fra andre bibliotek via bibliotekso.no ved å bruke lånenr. og pinkode.

 

14. Lånerens ansvar:

Låneren er ansvarlig for alt materiale som blir lånt på kortet og at dette leveres tilbake i rett tid. Tapt eller skadet materiale må erstattes etter vedtatte satser.

Beholdes dokumentene lenger enn fastsatt dato, sendes det ut purring på mail eller brev. Biblioteket sender ut tre purringer før det sendes erstatningskrav som faktura med krav om erstatning.

 

15. Erstatning:

Dersom dokumenter blir skadet eller tapt, må lånet erstattes etter følgende regler:

Bøker: Bibliotekets innkjøpspris av ny bok.

Hærverk og skader på PC og annet lånt utstyr vurderes i hvert enkelt tilfelle.

For materiale innlånt fra andre bibliotek legges långivende biblioteks krav til grunn for erstatningsbeløpet.

Video, språkkurs, lydbøker og cd-rom, mm fastsettes av biblioteket på basis av innkjøpspris.

For spesielle brukergrupper og kommunale institusjonerer det ingen erstatningsbeløp, men utlån kan stoppes/sperres om gjentatt uteblivelse av innlån forekommer.

Tap av lånerett: Du kan miste retten til å låne på biblioteket dersom du ikke overholder lånereglene. Ubetalte krav fører til tap av lånerett inntil faktura er betalt.

 

16. Bortvisning:

Vi forbeholder oss retten til å bortvise synlig berusede personer eller personer som bruker rusmidler i lokalet, personer som opptrer aggressivt overfor andre og personer som begår hærverk eller annen kriminell virksomhet.

ü Bortvisningen gjelder for samme dag (Dag 1)

ü Grove og gjentatte brudd kan medføre bortvisning i minst 1 mnd. og politiet kan informeres/tilkalles.

 

17. Utleie av Horisonten bibliotek & kultursenter

Satsene ved utleie reguleres årlig

Mer info om utleie finner du i utleiereglementet

Ta kontakt med biblioteksjefen om du ønsker å leie kulturhuset til kulturelle arrangement.

Ønsker du å låne / leie rom på skolen, tar du kontakt med obus.

 

Overhalla 18.8.2021 v/ biblioteksjef Siri A B Solum