Kommunen blir i større grad utfordret til å bygge opp et eget lokalt tiltaksapparat med kunnskapsbaserte metoder som er godt tilpasset barnas og familienes behov. Målene i reformen vil derfor best nås gjennom endringer i hele oppvekstsektoren av de som arbeider med barn, unge og deres familier (i kommunen), og reformen kalles derfor ofte for en oppvekstreform. Med oppvekstsektoren menes i denne sammenheng alle de som arbeider med barn og unge i kommunen.

Overhalla kommune har siden 2017 jobbet etter samhandlingsmodellen bedre tverrfaglig innsats (BTI). Dette er en samhandlingsmodell for tidlig inngripen og tverrfaglig samarbeid, hvor målet er å sikre en helhetlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier det er knyttet undring eller bekymring til. Overhalla kommune har gode systemer for BTI arbeidet og er i en kontinuerlig prosess for god implementering. Modellen er grunnmuren for alt forebyggende arbeid i kommunen.

En plan for å forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer som kommunestyret selv skal vedta, vil bidra til en overordnet forankring av det forebyggende tilbudet og fordeling av kommunens ressurser til dette arbeidet. Det vil dessuten være et viktig verktøy for å sikre forpliktende og systematisk innsats for å legge til rette for helhetlige tjeneste
 

Trykk her for å se  Forebyggende plan