Samarbeidsutvalg
Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg sammensatt på følgende måte:

 • 2 representanter for undervisningspersonalet,
 • 1 representant for andre tilsatte,
 • 2 representanter fra foreldrerådet.
 • 2 representanter for elevene.
 • 2 representanter for kommunen.
  Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen.

Elevrepresentantene skal ikke være til stede når saker som er omfattet av taushetsplikt etter lover eller forskrifter, blir behandlet i samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Se § 11-1 om samarbeidsutvalg ved grunnskoler.

Skolemiljøutvalg
Ved hver grunnskole skal det være et skolemiljøutvalg.

 • I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrerådet, de tilsatte, skoleledelsen og kommunen være representert.
 • Skolemiljøutvalet skal være satt sammen slik at representantene for elevene og foreldrene til sammen er i flertall.
   
 • Samarbeidsutvalget kan også fungere som skolemiljøutvalg.
 • Når samarbeidsutvalget fungerer som skolemiljøutvalg, må det velges tilleggsrepresentanter for elevene og foreldrene, slik at de samlet får flertall.
   
 • Elevrepresentantene skal ikke være til stede når saker som er omfattet av lovfestet taushetsplikt blir behandlet i skolemiljøutvalget. Når elevene ikke er til stede, skal foreldrerepresentantene ha dobbeltstemme tilsvarende bortfallet av elevrepresentantene sine stemmer, eller tallet på foreldrerepresentanter blir økt tilsvarende.
 • Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet,

Se §11-1a om skolemiljøutvalg i grunnskoler.