Hvem kan søke?

  • Jordbruksforetak med vesentlig avlingssvikt kan søke om erstatning.
  • Avlingssvikten må ha en klimatisk årsak som det ikke er mulig å sikre seg mot.
  • Erstatningen forutsetter at det er godt dokumentert at det er en klimatisk skade som er årsaken til avlingssvikten. 

Slik søker du

Du søker tilskudd på elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her: Tilskudd ved produksjonssvikt - Landbruksdirektoratet 

Til søknaden skal du legge ved beskrivelse og dokumentasjon av

  • årsakssammenheng mellom skaden og klimatiske forhold

  • vurdering av om hele produksjonssvikten skyldes klimaskade eller om hele eller en andel av produksjonssvikten skyldes dyrkningstekniske forhold

Det gis ikke tilskudd for

  • produksjonssvikt som er forårsaket av sykdommer, skadedyr og ugras, selv om forekomsten kan knyttes til klimatiske forhold

  • produksjonssvikt som skyldes en driftsform som ikke er faglig forsvarlig

  • produksjonssvikt som skyldes forhold som kan kontrolleres ved aktiv bruk av forebyggende tiltak

  • indirekte klimatisk skade

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 31. oktober i skadeåret, og fristen er absolutt. Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet. 

SØK I GOD TID!