Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Redusert betaling for barn i barnehage og elever 1. og 2. trinn i SFO

Hvis du har barn i barnehage eller benytter SFO-tilbud for barn på 1. eller 2. trinn i skolen, kan du søke om redusert pris for plassen hvis du har lav inntekt. Når du søker må du dokumentere familiens samlede bruttoinntekt.
Se søknadsfrister og veiledning lenger ned på siden!

Slik søker du for begge ordningene

 1. Gå inn på nettsiden vigilo.no 
 2. Velg "Overhalla kommune".
 3. Logg på med ID-porten.
 4. Velg "foreldreportalen".
 5. Velg "søknad om redusert betaling" i menyen.

Dersom søknaden din blir godkjent, gjelder vedtaket ut barnehageåret eller SFO-året (skoleåret). Ved overgang til nytt barnehageår eller nytt skoleår må du søke på nytt. Dersom inntekten i familien blir endret i løpet av året, må du gi beskjed. Du må da sende inn oppdatert dokumentasjon på den nye inntekten. 
NB! Du må søke om redusert betaling for barn i barnehage og SFO hver for seg.

Barnehage: Her er reglene

Redusert foreldrebetaling (makspris) og gratis kjernetid i barnehage

Hvis du søker om barnehageplass i hovedopptaket om våren, må søknad om redusert betaling sendes innen 1. august. Har barnet ditt barnehageplass som fortsetter, må du i det nye barnehageåret søke om redusert betaling innen 1. september.

Regler for maksimal betaling for 1. barn og søskenmoderasjon.

 1. Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt 6% av husholdningens samlede personinntekt etter skattelovens §12 (se skatteloven på Lovdata.no), og skal ikke overstige maksimalgrensen for foreldrebetaling som er nasjonalt bestemt
 2. Makspris per måned for 100% plass er kr 3000,- per måned fra 1. januar 2021 og blir totalt kr 30000 per år. 
 3. Hvis husholdningens samlede personinntekt overstiger kr 592 167 (Regnestykke: 30000/6*100), vil husholdningen ha krav på redusert betaling. 
 4. (se betalingssatser på kommunens hjemmeside)
 5. For andre barn settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser om søskenmoderasjon. Minimum 30%. For det tredje barnet og evt flere barn, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass. (beregnes etter at eventuell reduksjon i h t pkt 1 er blitt utregnet)
 6. Det må søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen.
 7. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.
 8. Kommunen kan innvilge fritak for foreldrebetaling uavhengig av de nasjonale reglene, hvis det etter vurdering er grunnlag for dette.


Gratis kjernetid for barn som er 2 år, 3 år, 4 år eller 5 år.

 • Barn som er 2 år, 3 år, 4 år eller 5 år og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.
 • Inntektsgrensen er satt til kr 566 100,- gjeldende fra 1. august 2020. Fra 1. august 2021 er inntektsgrensen satt til kr 583 650,- 
 • Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass.
 • Hvis du har en barnehageplass som for 1. barn koster mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt, så har du rett til reduksjon i prisen. Dette skal beregnes først. Ut fra denne beregningen vil prisen per time for barnehageplassen fastsettes. Søskenmoderasjon beregnes ut fra prisen for 1. barn.
 • Hvis den samlede inntekten er under kr 566 100,- (583 650 etter 1. august 2021) og du/dere har en 2, 3, 4 eller 5-åring i barnehagen, skal kostnaden for 20 timer (som først er beregnet etter 6% regelen) trekkes fra på barnehageregningen.


Dokumentasjon på inntekt

Husholdningens inntekt skal dokumenteres i søknaden. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er mor eller far til barnet skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene. Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, også inntekter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Før du søker må du kontrollere at du har mottatt siste års skattemelding fra skattemyndighetene.

Hvis du ikke har mottatt skattemelding eller har varig nedgang i inntekten din inneværende år, må du sende inn dokumentasjon sammen med søknaden.

SFO: Her er reglene for 1. og 2. trinn

Redusert foreldrebetaling i SFO for 1. og 2. trinn

 • Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede årsinntekten, kan du søke kommunen om redusert pris for en SFO-plass for elever på 1. og 2. trinn og elever på 5.- 7. trinn med særskilte behov.
 • Prisen for en helplass i SFO er 2876,-. Så om familien samlet tjener mindre enn kr 479333 i året har dere krav på rabatt. Dette tilbudet kalles redusert foreldrebetaling.
 • Søknad om redusert foreldrebetaling må sendes inn ved å gå inn på VIGILO
 • Det søkes om ett skoleår av gangen.
 • Det betales for ti måneder i året. I juni og august kreves det inn halv månedssats og i juli kreves det ikke inn betaling. I de andre månedene kreves det inn full månedssats.
 • Betaling for kost kommer i tillegg.
 • Selv om du har flere barn i SFO skal du bare sende én søknad. Du må betale full pris for SFO-plassen(e) frem til søknaden er godkjent. 

Det gis 25% moderasjon fra og med barn nummer to for familier som har flere barn i SFO. Moderasjonen gis på det rimeligste tilbudet som familien benytter. Søskenmoderasjon gis ikke mellom barnehage og SFO.

Søknadsfrist for redusert betaling i SFO ved nytt SFO-år er 1. september.

Det er mulig å søke hele året, men søknader som kommer inn etter 1. september har ikke tilbakevirkende kraft. Vedtaket vil da gjelde for den 1. påfølgende måned.


Dokumentasjon på inntekt

Husholdningens inntekt skal dokumenteres i søknaden. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er mor eller far til barnet skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene. Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, også inntekter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Før du søker må du kontrollere at du har mottatt siste års skattemelding fra skattemyndighetene.

Hvis du ikke har mottatt skattemelding eller har varig nedgang i inntekten din inneværende år, må du sende inn dokumentasjon sammen med søknaden.


Du må vedlegge dokumentasjon

Du må dokumentere familiens samlede bruttoinntekt. 

Eksempler på dokumentasjon:

 • Lønnslipper/bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto måneds-/årslønn, sluttattest, oppsigelsesbrev eller lignende
 • Vedtak om dagpenger, uføretrygd, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, overgangsstønad, fødselspenger, introduksjonsstønad eller sosialhjelp
 • Dokumentasjon fra Lånekassen
 • Dokumentasjon fra skole/studiested, studentbevis, kopi av betalt semesteravgift.
Sist oppdatert 28. september 2023