Hva kan praktisk bistand være?

  • Dagliglivets gjøremål 
  • Matlaging, og i noen tilfeller handling av varer
  • Rengjøring
  • Klesvask

Tjenesten skal bidra til

  • At du skal klare mest mulig på egen hånd
  • At du blir minst mulig avhengig av hjelp fra andre
  • Å forebygge forverring

Du må betale egenandel for praktisk bistand. Betalingssatsene graderes etter din husstands samlede inntekt ved siste skatteligning. Med husstand menes her de som har forsørgelsesplikt overfor hverandre.

Hvem kan få praktisk bistand?

Hvis du på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse, alder, rusavhengighet eller andre grunner ikke greier dagliglivets gjøremål, kan du ha rett til hjemmehjelp.

All hjelp tildeles etter en individuell vurdering, og behovet vurderes fortløpende. Det skal tas utgangspunkt i din situasjon og hva du kan klare selv.