Avfallsplan og sluttrapport

Du må utarbeide en avfallsplan før igangsettelse, dersom

  • nybygget har bruksareal (BRA) på over 300 kvadratmeter
  • rehabilitering eller riving berører del av en bygning på over 100 kvadratmeter BRA
  • oppføring, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg genererer over 10 tonn avfall
  • riving over 100 kvatratmeter krever også utarbeidelse av en Miljøsaneringsbeskrivelse

Avfallsplanen skal ikke sendes inn for behandling, men være utarbeidet og tilgjengelig for innsyn.

Etter at tiltaket er fullført, må du sende oss en sluttrapport som dokumenterer hvor mye som er levert av de ulike avfallstypene. I sluttrapporten skal du også føre opp de planlagte mengdene fra avfallsplanen i en egen kolonne. Send sluttrapporten sammen med søknad om ferdigattest.

Sammen med sluttrapporten skal du levere kopi av kvitteringer for avfallet som er levert.

Dette kan være

  • kvitteringer fra avfallsmottak
  • deklarasjonsskjema for farlig avfall
  • egenerklæring for hvordan avfallet er håndtert og hvor du planlegger å levere det. Dersom du for eksempel har solgt takstein eller treverk, eller en maler eller elektriker har tatt med rester av maling eller EE-avfall for levering til sitt mottak

Blankett for sluttrapport med avfallsplan finner du hos Direktoratet for byggkvalitet:

Dette skjemaet kan benyttes ved en innlevering av en Miljøsaneringsbeskrivelse