Les og last ned sakliste med vedlegg til formannskapsmøte her.

Sakliste

Utvalgs-saksnr.


Tittel

 

PS 42/24

Prosjektrapport 14. mai 2024

 

PS 43/24

Økonomireglement

 

PS 44/24

Finansreglement

 

PS 45/24

Årsberetning 2023

 

PS 46/24

Årsregnskap 2023

 

PS 47/24

Klimaregnskap 2023

 

PS 48/24

Eierskapsmelding 2024

 

PS 49/24

Boligsosial plan 2024-2027 - sluttbehandling

 

PS 50/24

Forprosjekt - bygging av flere heldøgns omsorgsboliger ved Helsesenteret

 

PS 51/24

81/45 - Stasjonsvegen 21A - Behandling av søknad om tilleggstomt for bygging av garasje.

 

PS 52/24

29/4 - Vesteråvegen 68 - Behandling av søknad om dispensasjon til fradeling av gårdstunet.

 

PS 53/24

Valg av meddommere for Trøndelag Tingrett for perioden 1.1.2025 - 31.12.2028

 

PS 54/24

Valg av meddommere for Frostating lagmannsrett for perioden 1.1.2025 - 31.12.2028

 

PS 55/24

Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 1.1.2025 - 31.12.2028

 

PS 56/24

Valg av jordskiftemeddommere fra perioden 1.1.2025 - 31.12.2028

 

PS 57/24 Søknad om tilskudd til TV-produksjon "På kryss og tvers"