Formannskapet vedtok i møte 4.6.2024, i sak 63/24, at forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Stormyra avfallsanlegg – utvidelse, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Planområdet ligger i tilknytning til eksisterende anlegg på Stormyra.

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for en utvidelse av dagens deponi ved Stormyra avfallsanlegg.

Planområdet er på totalt 103,8 daa, hvorav 29 daa er en omregulering av gjeldende reguleringsplan for Stormyra avfallsanlegg.

Høringsuttalelser / merknader til planforslaget sendes innen høringsfristen 9.august 2024 til: Overhalla kommune v. Teknisk avdeling, Svalivegen 2, 7863 Overhalla eller som e-post til postmottak@overhalla.kommune.no

Varsel om offentlig ettersyn kunngjøres som nyhet på kommunens hjemmeside 13.06.2024. I tillegg er plandokumentene tilgjengelig ved teknisk avdeling på kommunehuset 3.etasje.

Plandokumenter i saken kan også ses i kommunens digitale planarkiv.