Beredskap, risiko og sårbarhet

Beredskapsplan for langvarig strømbrudd
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) - 2019-2023
Om beredskapsplaner


Beredskap og planer vannforsyning

Hovedplan for vann og avløp 2016-2019 Saksframlegg
Tiltaksplan for vann og avløp 2018-2022


Digitalisering og innovasjon

Digital nyskaping - digitaliseringsstrategi for Overhalla kommune 2018-2021
Samhandlingsstrategi for digitalisering i kommunene i Trøndelag 2018-2021


Bolig/Eiendom

Boligsosial handlingsplan 2012-2020 - vedtatt KST 19.11.2012 / Tildelingskriterier for kommunale utleieboliger - vedtatt KST 19.11.2012 Saksframlegg
Boligplan for Overhalla kommune 2019-2023
Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan driftsbudsjett 2017 og investeringer 2017-2020  Særutskrift KOM-sak 107_16.pdf 
Handlingsplan for universell utformingSaksframlegg


Helse/Omsorg

Demensplan 2022 (vedtatt 13.02.18)
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2016-2020
Kompetanseplan 2015-2018
Rehabilteringsplan for Overhalla kommune 2019-2024 - vedtatt 18.06.19
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2011-2015


Oppvekst

Relafagstrategien for oppvekst 2016-2020
Utviklingsplan for barnehagene 2016-2020


Idrett, friluftsliv og kultur

Anleggsplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg 2019 (DOC) (PDF) (DOC (DOC) (PDF)) (PDF) (DOC (DOC) (PDF) (DOC (DOC) (PDF)) (PDF)) (PDF) (DOC (DOC) (PDF) (DOC (DOC) (PDF)) (PDF) (DOC (DOC) (PDF) (DOC (DOC) (PDF)) (PDF)) (PDF)) (PDF)
Kulturminneplan 2018-2021
Strategiplan for Horisonten bibliotek & kultursenter 2016-2020


Miljø/energi/anskaffelser

Strategiplan for MNA (Midtre Namdal Avfallsselskap) 2018-2022
Anskaffelsesstrategi 2015-2020
Klima- og miljøplan 
Samlet plan for enøk  Saksframlegg
Sykkelstrategi 2015-2020


Næring og landbruk

Eierskapsmelding 2017
MNS Næring - se hjemmeside for planer
Strategisk plan for miljø- og landbruksforvaltningen i MNS


Reguleringsplaner (arealplaner)

Digitalt planregister


Samferdsel/Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsplan 2019-2022
Vegplan 2016-2019 med revidert tiltaksplan,Kommunestyrets vedtak sak 106/16


Samfunn/Areal

Oversiktsdokument - Folkehelse i Overhalla - folkehelseloven
Planprogram - kommuneplan 2018 - 2030 Samfunnsdel og arealdelVedtak 19.6.2018
Kommunal planstrategi 2016 - 2020Vedtak
Kommuneplan 2007-2019 - visjon og målsettinger
Kommuneplan 2007-2019 - samfunnsdelen
Kommuneplanens arealdel - Plandokument-bestemmelser-retningslinjer
Kommuneplanens arealdel - Plankart


Samarbeid med andre kommuner og næringsliv


Samarbeidsavtaler med Nye Namsos:


Namdal brann- og redningsvesen (Overhalla, Grong og Høylandet):


Økonomi

Anskaffelsesstrategi 2015-2020
Økonomiplan
Årsbudsjett