Beredskap, risiko og sårbarhet

Beredskapsplan for langvarig strømbrudd
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) - 2019-2023
Helsemessig og sosial beredskapsplan 2020-2024
Om beredskapsplaner


Beredskap og planer vannforsyning

Hovedplan for vann og avløp 2016-2019 Saksframlegg
Tiltaksplan for vann og avløp 2018-2022


Digitalisering og innovasjon

Digital nyskaping - digitaliseringsstrategi for Overhalla kommune 2018-2021
Samhandlingsstrategi for digitalisering i kommunene i Trøndelag 2018-2021


Bolig/Eiendom

Boligsosial handlingsplan 2012-2020 - vedtatt KST 19.11.2012 / Tildelingskriterier for kommunale utleieboliger - vedtatt KST 19.11.2012 Saksframlegg
Boligplan for Overhalla kommune 2019-2023
Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan driftsbudsjett 2017 og investeringer 2017-2020  Særutskrift KOM-sak 107_16.pdf 
Handlingsplan for universell utformingSaksframlegg


Helse/Omsorg

Demensplan 2022 (vedtatt 13.02.18)
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2016-2020
Kompetanseplan 2015-2018
Rehabiliteringsplan for Overhalla kommune 2019-2024 - vedtatt 18.06.19
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2011-2015


Oppvekst

Relafagstrategien for oppvekst 2016-2020
Utviklingsplan for barnehagene 2016-2020


Idrett, friluftsliv og kultur

Anleggsplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg 2020 (DOC) (PDF)
Kulturminneplan 2018-2021
Strategiplan for Horisonten bibliotek & kultursenter 2016-2020


Miljø/energi/anskaffelser

Strategiplan for MNA (Midtre Namdal Avfallsselskap) 2018-2022
Anskaffelsesstrategi 2015-2020
Klima- og miljøplan 
Samlet plan for enøk  Saksframlegg
Sykkelstrategi 2015-2020


Næring og landbruk

Eierskapsmelding 2017
MNS Næring - se hjemmeside for planer
Strategisk plan for miljø- og landbruksforvaltningen i MNS


Reguleringsplaner (arealplaner)

Digitalt planregister


Samferdsel/Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsplan 2019-2022
Vegplan 2016-2019 med revidert tiltaksplan,Kommunestyrets vedtak sak 106/16


Samfunn/Areal

Oversiktsdokument - Folkehelse i Overhalla - folkehelseloven
Planprogram - kommuneplan 2018 - 2030 Samfunnsdel og arealdelVedtak 19.6.2018
Kommunal planstrategi 2016 - 2020Vedtak
Kommuneplan 2007-2019 - visjon og målsettinger
Kommuneplan 2007-2019 - samfunnsdelen
Kommuneplanens arealdel - Plandokument-bestemmelser-retningslinjer
Kommuneplanens arealdel - Plankart


Samarbeid med andre kommuner og næringsliv


Samarbeidsavtaler med Nye Namsos:


Namdal brann- og redningsvesen (Overhalla, Grong og Høylandet):


Økonomi

Anskaffelsesstrategi 2015-2020
Økonomiplan
Årsbudsjett