Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret den 17.12.19, sak 101/19, vedtatt overnevnte reguleringsplan med bestemmelser.

Formålet med planen er å legge til rette for et mindre boligfelt i Skiljåsgrenda.

Vedtatt reguleringsplan med tilhørende dokument kan også ses i Planregisteret på kommunens hjemmeside (Se: snarvei/aktuelt hvor det ligger en link til Planregisteret. Søk på planident: 2018001 eller planens navn).

Planvedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, jf. Forvaltningslovens Kap. VI, påklages til fylkesmannen. Evt. klage skal framsettes skriftlig og sendes Overhalla kommune Teknisk avdeling, 7863 Overhalla, evt. til e-postadresse: postmottak@overhalla.kommunen, innen 4 uker fra kunngjøringsdato.

Vedtak kommunestyret
Vedtatt plankart
Vedtatt planbestemmelser
Planbeskrivelse med vedlegg