Kontakt oss:

 • Vi ønsker gjerne dine tilbakemeldinger via appen "Min borgermelding" (les mer om tjenesten her). Vi svarer vanligvis på henvendelser i vår åpningstid (hverdager kl. 08.00-15.30).
 • Ved forhold som omfatter brøyting og strøing på kommunale veger og plasser, kan det tas kontakt med Michael Wærnes på telefon 475 11 325.
 • Når det gjelder behov for tiltak ut over det våre kontraktører har ansvar for, vil dette bli rekvirert fra teknisk avdeling.

 

Kommunale veger kan være:

 • Veg
 • Busslommer med og uten leskur
 • Gang- og sykkelveg (gangbane)
 • Fortau
 • Snuplasser
 • Andre plasser (for eksempel ved bygg og anlegg)


Standard: 

 • Vegen skal være framkommelig for kjøretøy som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Dette skal oppnås ved å redusere mengden snø og is på vegen, samt sikre tilstrekkelig veggrep for trafikantene.
 • Ved snøvær skal brøyting settes i gang og fullføres i henhold til verdiene nedenfor:
ÅDTStart ved snødybdeFerdig ut brøytet innen
Tørr snø (cm)Våt snø (cm)Tørr snø (cm)Våt snø (cm)
0 – 500641512
 • Under vedvarende snøvær skal brøytefrekvensen være så stor at kravet til maksimal snømengde overholdes. Under ekstreme værforhold kan kravene fravikes.
 • Ved snøvær om natta skal hele vegnettet være gjennombrøytet innen kl. 06.00. Ut brøyting til full bredde inkludert busslommer skal utføres umiddelbart etterpå.
 • Ved drivsnø settes tiltak i verk når høyden på snøskavler midt på kjørefeltet er 15 cm.

Tiltak settes i verk når snøskavler som kan komme overraskende på en bilfører, strekker seg over mer enn halve vegen.

 • Isskraping rekvireres utført av kontraktør for sommervedlikehold, som utfører dette som en del av sin kontrakt med vegskrape.
 • Utløsende standard og krav til tidspunkt for utførelse av rydding etter at vegen er ferdig brøytet, er vist i denne tabellen:
OppgaverTiltakskriterier og tiltakstid

Snø- og issåle

Maksimal tykkelse:

Fjernes innen:

 

3 cm

3 døgn

Rydding i vegkryss innen:1 døgn
Fjerning av snø for sikt, blant annet foran skilt, innen:1 døgn
Siktrydding i kryss innen:2 døgn
 • Leskurene skal være ryddet før kl. 07.00, eller senest 4 timer etter ferdig gjennombrøyting, eller etter nærmere instruks.
 • Issvuller skal fjernes før det kan oppstå fare for trafikantene.
 • Det skal strøs dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede kjøretøy å komme opp bakker etc. Tiltak iverksettes i henhold til denne tabellen:
GenereltÅDT 0 – 500PunktstrøingHelstrøing
  Start ved:Fullføres innen:Start ved:Fullføres innen:
  µ < 0,301 timeµ < 0,202 timer
 µ = friksjonskoeffisient før tiltak iverksettes
 • Punktstrøing foretas i kurver, bakker, kryss og på rettstrekninger med uoversiktlige avkjørsler.
 • Det skal ikke forekomme strøing på snøsårr/sørpe.
 • Gang- og sykkelveg og fortau skal være farbare for fotgjengere og syklister slik at de foretrekker å ferdes på gang- og sykkelvegen/fortau, fremfor kjørebanen.
 • Gang- og sykkelveger og fortau skal være gjennombrøytet innen kl. 06.00. Ved snøfall mellom kl. 06.00 og 22.00, skal brøyting igangsettes iht. tabell over.
 • På gang- og sykkelveger og fortau skal partier med is være strødd innen kl. 06.00, eller etter 2 timer når friksjonen er mindre enn 0.3.


Våre samarbeidspartnere:

 • J. Barlien Transport AS
 • Christian Espenes
 • Hans Olav Ranum
 • Kværnø Transport AS
 • Lindsethmo Transport AS
 • Åsmund Solum.
   

Mer om trafikk og samferdsel i kommunen.