I medhold av plan- og bygningslovens (pbl) §12-8, jf. §12-14 varsles oppstart av revisjon av gjeldene reguleringsplan for Ranemsletta.

Reguleringsplanen vil erstatte gjeldene reguleringsplaner innenfor planområdet. Dette omfatter Haugomtunet vedtatt 20.2.2004, Ranemsletta vedtatt 17.10.2005, Reinbakkan vedtatt 30.5.2011, Ranemsletta – område A og E (endring) vedtatt 20.6.2011 og Ranemsletta – område for helse og omsorg vedtatt 20.6.2017. Det er også planlagt en utvidelse av området mot øst. Planen vil derfor erstatte deler av plan Svenningmoen – Himomoen vedtatt 30.4.1986.

Planen ble sist revidert i 2005, og det er vurdert nødvendig å gjennomføre en ny planprosess for sentrumsområdet. Dette med grunnlag i at det er gjennomført flere reguleringsendringer innenfor planområdet. I tillegg bør reguleringsplanen revideres i løpet av en 10-15 års periode.

Det er foreslått å øke størrelsen på planområdet noe mot øst for å ta med eksisterende boliger som ligger nedenfor skoleområdet. Formålet med dette er å se områdene rundt sentrum i en litt større sammenheng. Planområdet er også ønsket utvidet for å se på muligheter for å etablere gode gang- og sykkelforbindelser.

Kommunestyret vedtok utarbeidelse av stedsanalyse og igangsetting av revisjon av reguleringsplan for Ranemsletta i sak 11/18 den 13.2.2018. Stedsanalysen vil også være sentral for det videre arbeidet.

Stedsanalysen og aktuelle plandokumenter vil forløpende bli lagt i Planregisteret på kommunens hjemmeside (søk på planens navn: Ranemsletta eller planid: 2018004).

Merknader og innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Overhalla kommune v/Teknisk avdeling, Svalivegen 2, 7863 Overhalla, eller til epost postmottak@overhalla.kommune.no.

Relevante spørsmål i denne sammenheng vil være:

  • Hva slags behov har du og Overhalla nå og i framtiden?
  • Hva slags ønsker har du for utvikling av sentrumsområdet?
  • Hva er bra/mindre bra med sentrum slik det er i dag?
  • Hva kan kommunen bidra med for å utvikle sentrum?
  • Hva kan du bidra med for å utvikle sentrum?
  • Hva slags aktiviteter vil du ha/ikke ha i sentrum?

Høringsfrist: 19. januar 2019.

Er det behov for ytterligere opplysninger, kontakt saksbehandler Even Buvarp Helsingen, e-post even.buvarp.helsingen@overhalla.kommune.no eller telefon 911 09 334.