Alle kommuner skal ha et forliksråd. Politiet er sekretæriat for forliksrådene.

Forliksrådet er den laveste domstolen for sivile saker i Norge. Det er både en meklingsinstitusjon og en domstol.

HVA SKJER I FORLIKSRÅDET? Les mere på politiets sider

Forliksråd

Skal ha tre faste medlemmer og like mange varamedlemmer. Forliksrådsmedlemmer er dommere og dl § 53 gjelder derfor også for dem.

Vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlemmer jf. dl §56. Utelukket for valg jf. dl §71 - §72

Digitaliseringen av publikumstjenester innen den sivile rettspleie på grunnplanet vil få stor betydning for forliksrådene. Etter planen skal løsningen for forliksrådene implementeres høsten 2020. Den digitale løsningen vil blant annet innebære at forliksrådets medlemmer skal logge seg på en portal for å lese saker samt signere rettsbøker. Det vil derfor være en stor fordel om de forliksrådsmedlemmene som velges har god digital kompetanse.

Møtefullmektiger til forliksrådet 

En møtefullmektig er en person som representerer den parten som han/hun har fått oppdraget fra. Møtefullmektigen skal i den enkelte sak være uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av utenforliggende hensyn. En møtefullmektig behøver ikke være bosatt i kommunen. 

Det skal være et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet. Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil 4 år av gangen. Vi skal ha 3 medlemmer i utvalget. Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig og god samfunnsmessig kunnskap og som behersker norsk (både skriftlig og muntlig) godt.

Les mer her: forliksraadet.no.

Er dette noe du kan tenke deg? Meld din interesse til postmottak@overhalle.kommune.no innen 14.8.2020. Hvis du er forliksrådsmedlem eller møtefullmektig i forliksrådet og ønsker å varsle at du ikke ønsker gjenvalg? Send oss beskjed innen samme frist som ovenfor.