Overhalla kommune har vedtatt å utarbeide en temaplan for naturmangfoldet i kommunen.

Formålet med en slik plan er å beskrive og synliggjøre det vi kjenner av naturmangfold i kommuneI tillegg skal dette også være en handlingsplan for prioritering av tiltak for å ivareta naturmangfoldet.

Naturmangfold er sammen med klima og miljøgifter (inkludert mikroplast) en av de tre store miljøutfordringene vi har globalt, noe som også gjelder for vårt eget land. Dette er bakgrunnen for at miljødirektoratet gjennom tilskuddsmidler vil stimulere kommunene til å utarbeide planer for naturmangfoldet. I 2022 var Overhalla en av 20 kommuner som fikk innvilget tilskudd.

Overhalla kommune har et variert natur- og kulturlandskap med variasjon i leveområder, et mangfold av ulike typer av natur som er viktig å ta hensyn til når viktige samfunnsinteresser knyttet til landbruk, utbygging av boliger, næringsområder og infrastruktur har behov for nye arealer for å utvikle seg.

Kommunen har vedtatt et kort og enkelt planprogram for utarbeidelse av planen. Vi har også utarbeidet en stikkordsliste på hva vi mener kan være aktuelt for en slik plan.

Et viktig element i prosessen med en slik plan er medvirkning fra innbyggere i kommunen. Derfor inviterer vi alle til å komme med innspill når det gjelder:

 • områder eller mindre lokaliteter som dere vet om, og mener kan være viktige for naturmangfoldet.

 • Kommentarer til temaene i vedlagt oversikt eller andre tema som bør være med

 • Utfordringer knyttet til ivaretakelse

 • Utfordringer for grunneiere som eiere og forvaltere av arealene

Kartutsnitt.jpg

Foreløpig disposisjon/Stikkord til utvalg av tema

Foreløpig disposisjon/ stikkord til utvalg av tema 

 • Elver /bekker
  • Vandringshindre for fisk
  • Kantsoner
  • Forurensning: næringsstoffer, koliforme bakterier, forsøpling
 • Kantsoner
  • Mot vassdrag
  • Mellom jordbrukseiendommer
  • Mot myr
    
 • Aktivitet i hekketid,
  • Skogbruk,  jordbruk, ferdsel
    
 • Arealutnyttelse:
  • Ikke sløse med arealene
  • Hensyn til spesielle naturverdier
   • Registrerte / ikke registrerte
   • Naturtyper, ikke utvalgte, utvalgte, rødliste for naturtyper
     
 • Kulturlandskap
  • Beite
  • Gammel slåttemark/ slåttenger, slåttemyrer
    
 • Myr
  • Vurdere behov for kartlegging av potensielle rikmyrer
  • Tiltak som berører potensielle rikmyrer
    
 • Forvaltning av registrerte naturtyper
   
 • Spesielle arter og naturtyper for kommunen
  • Kystbarskog (naturtypen og artene)
  • Sjekk ut hvilke naturtyper vi har av de 111 som er mulig å kartlegge
  • Gulveis
  • Granfiltlav
  • Trøndertorvmose
  • Marisko ved Klårtjønnhaugen
  • Storspove
  • Vipe
  • Sensitive arter
 • Vilt og viltforvaltning
  • Hjortevilt
  • Bever
  • Storfugl (skogshøns og rype)
   • Bestandsutvikling
   • Leiker
  • Småvilt
    
 • Fisk
  • Laks og sjørret
  • Utvikling
  • Forvaltning
  • Innlandsfisk
    
 • Økonomiske og juridiske virkemidler i dag
  • Smil-midler
  • Regionalt miljøtilskudd
  • Lokalt viltfond
  • Sentralt viltfond
  • Naturforvaltningsmidler
  • Bekjempelse av fremmede arter, Statsfovalter
  • Naturmangfoldloveninkluderer deler av tidligere viltlov
  • Underpunkter i særlover, sjelden detaljerte
  • Kantsoner vassdrag
   • Vannressursloven § 11, mot inngrep
   • Regler om kantsoner dyrka mark og nydyrk, udyrka mark mot vassdraget
   • Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag
   • Skogbruket pefc, bærekraftforskriften, søknadsplikt
 • Utfordringer, tiltak, forebyggende og forbedrende
  • Skjøtselstiltak
  • Arealbruk generelt
  • Dispensasjoner fra PBL
  • Nydyrking
   • Påvirkning av naturtyper og avrenning av næringsstoffer
   • Avbøtende tiltak med kantsoner og fangdammer
  • Fremmede arter
   • Prioritering av arter
     
 • Annet
  • grønn infrastruktur, landskapsøkologi og grønne korridorer
  • arter og deres økologiske funksjonsområder
  • landskap) 
  • geologisk mangfold 
  • områder som er fredet
  • arealregnskap
  • vise hva som er gått tapt og hva som er igjen, hvis mulig.
  • Pollinerende insekter
  • Vilt
  • Naturbaserte metoder ved klimatilpasning
  • Hvilke naturområder mener befolkningen er spesielt viktige