Stedsutviklingen består av prosesser og tiltak som påvirker attraktiviteten og veksten til et sted. Det dreier seg om sentrumsopprusting, etablering av møteplasser, fysisk utforming av offentlige rom, oppmerking av turstier, festivaler og kulturelle hendelser og tilrettelegging for næringsetablering. Vi ønsker å øke verdiskapingen og næringsutviklingen for at Overhalla skal bli attraktiv for nye innbyggere og virksomheter.

Målet med denne stedsutviklingen er å finne en god utviklingsstrategi for sentrumsområdene med et 20 års tidsperspektiv. For å finne denne utviklingsstrategien, ble det igangsatt en stedsanalyse. Denne vil være med på å gi føringer for videre stedsutvikling av kommunesenteret. Tegn_3 har nå utarbeidet stedsanalysen og kommet frem til fire nye strategier for utviklingen av kommunesenteret. Strategiene skal være retningsgivende for utviklingen av Ranemsletta på overordnet nivå og på sentrumsnivå. Dette er for å sikre at utvikling skjer på en helhetlig måte. Les stedsanalysen her.

Stedsanalysen, hva skal den brukes til?

En stedsanalyse er en måte å systematisere kunnskap for å forstå stedets historie, situasjon og fremtidsmuligheter. Stedsanalysen vil bli brukt som er grunnlag for hvordan sentrum skal utvikles i fremtiden. Dette vil si at stedsanalysen gir grunnlag for de store utviklingstrekkene vi ønsker i sentrum og beskriver ulike strategier vi kan velge for å oppnå denne utviklingen.

Tidslinje stedsutvikling 18.jpg

*Stedsutvikling er samordnet, strategisk arbeid som søker å mobilisere kommunen, innbyggere og næringsliv til et felles løft for eget lokalsamfunn (Statens vegvesen).

**En stedsanalyse er en del av denne stedsutviklingen og skal hjelpe utviklingen ved å systematisere kunnskap for å forstå stedets historie, situasjon og fremtidsmuligheter.

Folkemøter

Folkemøtene blir i dette prosjektet benyttet for at konsulenten, arkitektkontoret tegn_3, skal få tilgang til lokal kunnskap om stedet og situasjonen, i tillegg til å gi befolkningen sjansen til å komme med innspill til fremtidsmuligheter.

På første åpne møte fikk befolkningen i Overhalla anledning til å peke på konkrete utfordringer og muligheter for Ranemsletta. tegn_3’s oppgave er å bidra til å løfte blikket, tenke overordnet og langsiktig, noe som var grunnen til at andre folkemøte hadde fokus på å få frem visjoner og få innspill på alternative fremtidsbilder for stedet. Å hente inn informasjon i to runder, med fokus både på konkrete tiltak og på helheten, er viktig for at tegn_3 skal kunne foreslå tiltak som til sammen støtter opp under en helhetlig utvikling.

Invitasjon folkemøte 22. januar27. februar og 14. mai
Presentasjon fra åpent folkemøte 27. februar

Prosessen videre

Reguleringsplanarbeidet planlegges gjennomført i 2018/2019. Stedsanalysen er med på å gi kommunen et bedre beslutningsgrunnlag både når det gjelder arealdisponering, infrastruktur og stedsutvikling.

Aktuelt

Regjeringen.no om stedsutvikling