Midlene skal kunne legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
 

Hvem kan søke?

Målgruppen er bedrifter og andre næringsaktører. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.

Merk. Tilskuddet skal ikke dekke ordinære driftskostnader. Tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov, og aldri overstige 75 %.

Kriteriene for måloppnåelse er a) utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser, b) utvikling av verdiskaping og økonomisk aktivitet. 

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

  • i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial
  • i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
  • hvor raskt tiltaket kan settes i gang.
     

Retningslinjer for behandling og tildeling av støtte:

Bruken av midlene skal følge midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.
 

Hvordan søke om støtte?

Alle søknader om støtte fra det kommunale næringsfondet skal sendes inn av søkeren selv elektronisk via søknadsskjema til støtteordningen i portalen regionalforvaltning.no .
 

Frister

Behandlingen av innkomne søknader foregår fortløpende (opprinnelig frist første behandlingsrunde var 10. september).