• Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede årsinntekten, kan du søke kommunen om redusert pris for en SFO-plass for elever på 1. og 2. trinn og elever på 5.- 7. trinn med særskilte behov.
  • Prisen for en helplass i SFO er 2820,-. Så om familien samlet tjener kr 470 000,- eller mindre i året har dere krav på rabatt. Dette tilbudet kalles redusert foreldrebetaling.
  • Søknad om redusert foreldrebetaling må sendes inn.
  • Det søkes om et skoleår av gangen.
  • Det betales for ti måneder i året. I juni og august kreves det inn halv månedssats, i juli kreves det ikke inn betaling. I de andre månedene kreves det inn full månedssats.
  • Betaling for kost kommer i tillegg.

Det gis 25% moderasjon fra og med barn nummer to for familier som har flere barn i SFO. Moderasjonen gis på det rimeligste tilbudet som familien benytter. Søskenmoderasjon gis ikke mellom barnehage og SFO.

Søknadsfrist for skoleåret 20/21 er 20. september.

Det er mulig å søke hele året, men søknader som kommer inn etter 20. september har ikke tilbakevirkende kraft. Vedtaket vil da gjelde for den 1. påfølgende måned.

Ordningen trer i kraft fra høsten 2020. 

Dokumentasjon på inntekt

Husholdningens inntekt skal dokumenteres i søknaden. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er mor eller far til barnet skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene. Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, også inntekter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Før du søker må du kontrollere at du har mottatt siste års skattemelding fra skattemyndighetene.

Hvis du ikke har mottatt skattemelding eller har varig nedgang i inntekten din inneværende år, må du sende inn dokumentasjon sammen med søknaden.

Du må vedlegge dokumentasjon

Du må dokumentere familiens samlede bruttoinntekt. 
Eksempler på dokumentasjon:

  • Lønnslipper/bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto måneds-/årslønn, sluttattest, oppsigelsesbrev eller lignende
  • Vedtak om dagpenger, uføretrygd, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, overgangsstønad, fødselspenger, introduksjonsstønad eller sosialhjelp
  • Dokumentasjon fra Lånekassen
  • Dokumentasjon fra skole/studiested, studentbevis, kopi av betalt semesteravgift

Slik søker du

Gå til www.vigilo.no - velg "Logg inn OAS". Velg Overhalla kommune, og logg på med ID-porten.

Selv om du har flere barn i SFO skal du bare sende én søknad. Du må betale full pris for SFO-plassen(e) frem til søknaden er godkjent. 

Dersom søknaden din blir godkjent, gjelder vedtaket ut skoleåret. Ved overgang til nytt skoleår må du søke på nytt. Dersom inntekten i familien blir endret i løpet av året, må du gi beskjed. Du må da sende inn oppdatert dokumentasjon på den nye inntekten. 

NB! Du må søke om redusert betaling for barn i barnehage og SFO hver for seg.