Med hjemmel i covid-19-forskriftens §4 har Helsedirektoratet derfor anbefalt MINIMUM EN METER AVSTAND mellom personer i det offentlige rom, inkludert serverings-og restaurantbransjen. Virksomheten skal i tillegg ha utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold.

Kommunen plikter å medvirke til at bestemmelsene i forskriften etterleves.

Forbudet mot å servere mat som buffet er opphevet

Forbudet mot å servere mat som buffet ble opphevet 10.juli 2020. Folkehelseinstituttet, Mattilsynet og Helsedirektoratet har utarbeidet råd om servering av mat som buffet. 

Rådene er publisert på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet.

Skjenking av alkohol må skje ved bordservering

Kravet om bordservering når serveringsstedet har skjenkebevilling, jf. covid-19-forskriften §14a andre ledd, er ikke endret. Skjenking av alkohol må fremdeles skje ved bordservering, selv om serveringsstedet har mat,mineralvann og annen drikke som buffet.