Se Opptak fra kommunestyremøtet

 

 Sakliste

 Før behandling av sakliste vil vår tilstandsrapport for grunnskole bli presentert.

Saksnr
Innhold
 
PS 40/11
Melamartnan - rapport og nytt eierskap
 
PS 41/11
Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Soz Skage Restaurant AS
 
PS 42/11
Årsregnskap 2010
 
PS 43/11
Årsberetning 2010
 
PS 44/11
1. tertialrapport 2011
 
PS 45/11
Økonomiplan 2012-2015
 
PS 46/11
Samkommunal organisering av Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Midtre Namdal
 
PS 47/11
Beredskapsplan ved langvarig strømbrudd og gjennomføring av forebyggende tiltak etter kriseøvelse
 
PS 48/11
Høringsuttalelse: Rapport "Namdal Rehabilitering IKS, veien videre. En vurdering av mulige strategiutvalg for framtidig drift".
 
PS 49/11
Endring av selskapsvedtektene i MNA
 
PS 50/11
MIN-prosjektet - sluttrapport og videreføring av "Hoga heim"
 
PS 51/11
Offentlig Forsknings- og Utviklingskontrakt med målsetting om bygging av energieffektivt leilighetsbygg.
 
PS 52/11
Vedr. søknad om fritak for eiendomsskatt - Namas Vekst AS
 
PS 53/11
Sluttbehandling - Endring av reguleringsplan for Ranemsletta - Område A og E
 
PS 54/11
Sluttregnskap. Restaurering av kommunal bolig Nordtun.
 
PS 55/11
Sluttregnskap. Kjøp av leilighet Snekkarvegen 21.
 
PS 56/11
Ny sak. Utbygging av gang- og sykkelveg i Svalia. Endret finansiering.
 
PS 57/11
Rapport - Eierskapskontroll Overhalla Næringsbygg AS
 
PS 58/11
Statusrapport grunnskole 2011