Møteprotokoll

Les sakliste til kommunestyremøte (saksframlegg, uten vedlegg)

Sakliste

Saksnr

Innhold

 

PS 25/18

Årsmelding 2017
Vedlegg:

  1. Årsmelding 2017
  2. Virksomhetsrapport 2017

 

PS 26/18

Årsregnskap 2017
Vedlegg:

  1. Årsregnskap 2017
  2. Revisjonsberetning
  3. Kontrollutvalgets uttalelse til kommuneregnskapet 2017

 

PS 27/18

Skatteoppkreverfunksjonen 2017
Vedlegg:

  1. Årsrapport fra Skatteoppkreveren i Overhalla kommune
  2. Skatteetatens kontrollrapport Overhalla 2017
  3. Saksprotokoll fra Kontrollutvalgets behandling 2.5.18

 

PS 28/18

Eldrerådet - Valg av nytt medlem og varamedlem - suppleringsvalg

 

PS 29/18

Utbygging byggetrinn 1 helsesentertomta
Vedlegg:

  1. Skisseprosjekt omsorgsboliger på Helsetomta, Norconsult AS

 

PS 30/18

Eierskapsdokument NAMAS
Vedlegg:

  1. Eierdokument NAMAS Vekst AS

 

PS 31/18

Møteplan for 2. halvår 2018