Sending via YouTube:


Kommunestyremøte 16. juni

Les og last ned saklista her.

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

 

PS 38/14

Forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandling skole, barnehage og skolehelsetjeneste
Vedlegg:

 1. Saksprotokoll fra Kontrollutvalgets behandling 5.5.14 og Forvaltningsrapport

 

PS 39/14

Søknad tilskudd utvikling av dokumentarfilm
Vedlegg:

 1. Dokument vedlagt søknad om tilskudd til prosjektutvikling og produksjon av pilot

 

PS 40/14

Overtakelse av bygg - Overhalla Næringsbygg AS

 

PS 41/14

Regnskap og virksomhetsrapport 1. tertial 2014
Vedlegg:

 1. Finansrapport 1. tertial 2014
 2. Regnskapsrapport 1. tertial 2014
 3. Virksomhetsrapport 1. tertial 2014

 

PS 42/14

Økonomiplan 2015-2018
Vedlegg:

 1. Økonomiplan 2015-2018 - formannskapets forslag

 

PS 43/14

Revidering av klima- og miljøplan: 2. gangs behandling og sluttbehandling
Vedlegg:

 1. Klima- og miljøplan 2014-2019
 2. Høringsinnspill

 

PS 44/14

Foreldrefinansiert leirskole - kommunal bestemmelse

 

PS 45/14

Utsatt sak: Lokalisering av ny Skage barnehage - oppstart av planarbeid
Vedlegg:

 1. Situasjonsplan datert 12.5.14
 2. Forslag til planløsning med forklaring
 3. Forslag til planløsning fra nordøst

 

PS 46/14

Rehabilitering av omsorgsbolig Hildremsveien 10 til passivhus-standard - samarbeidsprosjekt

 

PS 47/14

Utredning om felles brann- og redningsvesen i Namdalen - forslag til løsning
Vedlegg:

 1. Rådmannsgruppas rapport og forslag til felles brann- og redningsvesen i Namdal 02.05.14
 2. Arbeidsgruppas reviderte rapport med utredning brannvern Namdal sept 2013
 3. Utredning Namdalen 31.05.13.

 

PS 48/14

Innspill til praktisering av boplikt i Midtre Namdal samkommune

 

PS 49/14

Kommunal vannledning til Grandaunet

 

PS 50/14

Møteplan for 2. halvår 2014