Kommunen ble varslet om raset i dag formiddag. Området er befart av representanter fra kommunen og grunneiere. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er kontaktet og vil foreta en befaring, samt vurdere omfang av eventuelle tiltak. 

Kommunen henstiller til at ferdselsforbudet blir respektert inntil raskant har stabilisert seg, og det foreligger en tilbakemelding fra NVE. 

En oppheving av ferdselsforbudet vil bli varslet.