Org.kart Overhalla kommune.jpg

Organiseringen

Kommunen er organisert i to hovednivåer: rådmannsfunksjonen og tjenesteenheter (se info om hver enhet nederst i artikkelen).

I tillegg deltar Overhalla kommune i det interkommunale samarbeidet i Midtre Namdal Samkommune (MNS). Miljø- og landbruksforvaltningen er en del av Samkommunens tjenesteområder, og har sitt hovedkontor plassert i Overhalla. 

Siden juni 2008 er økonomisk sosialhjelp mv. en del av det lokale NAV-kontoret, som også omfatter de statlige tjenestene innenfor trygd og arbeid. Fra september 2010 ble NAV-kontorene i Midtre Namdal samorganisert under felles leder og innlemmet som del av Midtre Namdal Samkommune.

Det legges vekt på best mulig samhandling mellom rådmannsfunksjonen, stabs-/støttefunksjonene og de enkelte tjenesteenhetene.

 

 

Rådmannsfunksjonen

Rådmannsfunksjonen består av rådmannen og rådmannens sentrale støttepersoner vist i organisasjonsskissen ovenfor.

Stedfortreder for rådmannen rullerer annethvert år mellom de to fagsjefene. Fagsjef helse er stedfortreder i 2019.

I samråd med rådmannen forestår de to fagsjefene den løpende tjenestefaglige oppfølgingen av enhetene innenfor sine respektive områder. Fagsjefer, personalsjef og økonomisjef ivaretar for øvrig ulike sektorovergripende utviklingsoppgaver etter avtale med rådmannen.

Personalsjefen er ledelsens representant i forhold til oppfølging av miljøarbeidet (miljøsertifiseringen ISO-14001).

Fagsjef helse/sosial ivaretar rollen som beredskapskoordinator.

Rådmannsfunksjonen (rådmannsteamet) har møter hver 14. dag, samt etter behov.

Rådmannsfunksjonen har ledersamling med enhetslederne ca hver annen måned.

Rådmann: Trond Stenvik
Fagsjef oppvekst: Dagfinn Johansen
Fagsjef helse/sosial: Bente Eidesmo
Personalsjef: Asle Lydersen
Økonomisjef: Roger Hasselvold

 

Stabs- og støttefunksjoner

Omfatter:

  • IKT-seksjonen (leder: Ove Lidbom), 
  • Personalseksjonen (leder: Asle Lydersen), 
  • Økonomiseksjonen med lønn, regnskap, innfordring, økonomiplanlegging og –oppfølging (leder: Roger Hasselvold), 
  • Seksjon Servicesenter med informasjonstjeneste, publikumsmottak, post/arkiv, oppfølging politiske utvalg, samt en del oppgaver som ligger til sentraladministrasjonen (leder: Julie Brucker).

 

Tjenesteenheter

Enhetslederne har delegert myndighet innenfor drift, økonomi og personal som gjør det mulig å ta et fullstendig resultatansvar.

Enhet: Tittel: Navn:
Skage barnehage Styrer Birgit Prestvik
Ranemsletta barnehage Styrer Janne Olsen Strand
Moamarka barnehage Styrer Grethe Heglum
Hunn skole Rektor Carina Bergin Gustavsen
Overhalla barne- og ungdomsskole Rektor Sara Kværnø Saugen
Overhalla sykeheim Oversykepleier Karianne Ahlin
Hjemmetjenester Enhetsleder Trude Lerfald
Helse og familie Enhetsleder Heidi Kildal
Bo- og miljøtjenesten Enhetsleder Tone Elisabeth Aasbø
Kultur og samfunn Enhetsleder Siri Hongseth
Teknisk Teknisk sjef Torbjørn Høyen