Organisasjonskart 20.JPG

 

Organiseringen

Kommunen er organisert i to hovednivåer: rådmannsfunksjonen og tjenesteenheter (se info om hver enhet nederst i artikkelen).

I tillegg samarbeider Overhalla kommune med andre kommuner om flere tjenester. Fra 1.1.2020 er Namsos kommune vertskommune for samarbeid om bl.a. barnevern, PPT, NAV, kommuneoverlege, legevakt, lønn og regnskap, IKT og sentralbordtjeneste. Tidligere organisering av samarbeidsområdene gjennom Midtre Namdal samkommune (MNS) er avviklet fra 1.1.2020. Fra samme tidspunkt blir landbruk og natur en egen enhet i Overhalla kommune.

Overhalla kommune har felles brann- og redningsvesen med Høylandet kommune og Grong kommune, hvor Grong kommune er vertskommune for brannmannskapene.

Det legges vekt på best mulig samhandling mellom rådmannsfunksjonen, stabs-/støttefunksjonene og de enkelte tjenesteenhetene.

 

Rådmannsfunksjonen

Rådmannsfunksjonen består av rådmannen og rådmannens sentrale støttepersoner vist i organisasjonsskissen ovenfor.

Stedfortreder for rådmannen rullerer annethvert år mellom de to fagsjefene. Fagsjef helse er stedfortreder i 2020.

På vegne av rådmannen forestår de to fagsjefene den løpende tjenestefaglige oppfølgingen av enhetene innenfor sine respektive områder og personalansvaret for de respektive enhetslederne. Fagsjefer, personalsjef og økonomisjef ivaretar for øvrig ulike sektorovergripende utviklingsoppgaver etter avtale med rådmannen.

Fagsjef helse/sosial ivaretar rollen som beredskapskoordinator.

Rådmannsfunksjonen (rådmannsteamet) har møter hver 14. dag, samt etter behov.

Rådmannsfunksjonen har ledersamling med enhetslederne ca hver tredje måned.

Rådmann: Trond Stenvik
Fagsjef oppvekst: Grete Mo
Fagsjef helse/sosial: Bente Eidesmo
Personalsjef: Asle Lydersen
Økonomisjef: Roger Hasselvold

Stabs- og støttefunksjoner

Omfatter:

  • IKT-seksjonen (leder: Ove Lidbom), 
  • Personalseksjonen (leder: Asle Lydersen), 
  • Økonomiseksjonen med lønn, regnskap, innfordring, økonomiplanlegging og –oppfølging (leder: Roger Hasselvold), 
  • Seksjon Servicesenter med informasjonstjeneste, publikumsmottak, post/arkiv, oppfølging politiske utvalg, samt en del oppgaver som ligger til sentraladministrasjonen (leder: Julie Brucker).

 

Tjenesteenheter

Enhetslederne har delegert myndighet innenfor drift, økonomi og personal som gjør det mulig å ta et fullstendig resultatansvar.

Enhet: Tittel: Navn:
Skage barnehage Styrer Birgit Prestvik
Ranemsletta barnehage Styrer Janne Olsen Strand
Moamarka barnehage Styrer Grethe Heglum
Hunn skole Rektor Carina Bergin Gustavsen
Overhalla barne- og ungdomsskole Rektor Sara Kværnø Saugen
Overhalla sykeheim Oversykepleier Karianne Ahlin
Hjemmetjenester Enhetsleder Trude Lerfald
Helse og familie Enhetsleder Anne Finseth
Bo- og miljøtjenesten Enhetsleder Geir Dahl Rasmussen
Kultur og samfunn Enhetsleder Siri Hongseth
Teknisk Teknisk sjef Torbjørn Høyen
Landbruk og natur Enhetsleder Oddbjørn Riseth