Sakliste Kommunestyremøte 7. september

Les og last ned saklista her.

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

 

PS 43/15

Folkevalgtes arbeidsvilkår
Vedlegg:

  1. Særutskrift av K-sak 89/13
  2. Folkevalgtes arbeidsvilkår, sist justert 18.5.15

 

PS 44/15

Høring - "Et NAV med muligheter" - rapport fra ekspertutvalg

 

PS 45/15

Høring - regjeringens forslag til endringer i eiendomsskattegrunnlag for verk og bruk
Vedlegg:

  1. Regjeringens høringsnotat datert 18.6.15

 

PS 46/15

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene 2015
Vedlegg:

  1. Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla
  2. Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2015 -fullversjon

 

PS 47/15

Søknad om tilskudd til gapahukprosjektet langs Solemstien. Søker Overhalla Røde Kors.

 

PS 48/15

Sykkelstrategi og gang-/sykkelveg Overhalla - Namsos – oppstart planarbeid og finansiering av forprosjekt

 

PS 49/15

2-gangs- og sluttbehandling - Reguleringsplan for Skage barnehage
Vedlegg:

  1. Særutskrift FOR-sak 26/15
  2. Reguleringsplankart, sist revidert 14.8.15
  3. Reguleringsbestemmelser, sist revidert 14.8.15
  4. Planbeskrivelse, sist revidert 14.8.15

 

PS 50/15

Høringsuttalelse - Søknad om å bygge Reina kraftverk

 

PS 51/15

Forprosjekt - Høydebasseng Skage

 

PS 52/15

Overvann, nye LED-armaturer og asfalt samt ny vannkum Skageåsvegen

 

PS 53/15

Utskifting 2 pumpestasjoner

 

PS 54/15

Høydebasseng Ryggahøgda - Reparasjon av bunnplater