Sakliste Kommunestyremøte 23. november

Les og last ned saklista til Kommunestyret her.

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

 

PS 68/15

Valg av fjellstyre for perioden 2015-2019

 

PS 69/15

Valg av representant og vararepresentant til representantskapet i KomRev og KomSek Trøndelag IKS for 2015-2019

 

PS 70/15

Valg av utsending, representant og vararepresentant til Museet Midt IKS

 

PS 71/15

Valg av representant og vararepresentant til representantskapet i Nord-Trøndelag Krisesenter IKS for 2015-2019

 

PS 72/15

Valg av trafikksikkerhetsutvalg samt arbeidsutvalg for 2015-2019

 

PS 73/15

Valg av medlemmer til kvalitetsutviklingsutvalg for grunnskolene i Overhalla

 

PS 74/15

Valg av medlemmer og varamedlemmer til tamburinteam for MOT

 

PS 75/15

Valg av representanter og vararepresentanter til samarbeidsutvalgene i skoler/kulturskole/barnehager for 2015-2019

 

PS 76/15

Kommunereformen - status faktagrunnlag alternativer
Vedlegg:

  1. Rapport med kunnskapsgrunnlag sammenslåingsalternativet Midtre Namdal + eventuelt Flatanger.
  2. Rapport med kunnskapsgrunnlag sammenslåingsalternativet Overhalla, Grong og Høylandet.
  3. Oppsummering av SWOT-analyse nullalternativet (Overhalla fortsatt som egen kommune).

 

PS 77/15

Anskaffelsesstrategi Overhalla kommune 2015-2020
Vedlegg:

  1. Forslag til anskaffelsesstrategi for Overhalla kommune 2015-2020.

 

PS 78/15

Regnskaps- og virksomhetsrapport 2. tertial 2015
Vedlegg:

  1. Virksomhetsrapport 2. tertial 2015
  2. Regnskapsrapport 2. tertial 2015
  3. Finansrapport 2. tertial 2015

 

PS 79/15

Nye opplysninger. Søknad om arealtilskudd ved bygging på Skage industriområde, søker Namdal Bilopphuggeri AS

 

PS 80/15

Hildremsvegen 8A og 8B. Ombygging til passivhus.

 

PS 81/15

Tilknytningspunkt og nødstrømsaggregat for trykkøkningsstasjoner