Sakliste Kommunestyremøte 21. desember

Les og last ned saklista her

PS 82/15

Referater til kommunestyremøte 21.12.15

 

PS 83/15

Valg av medlem og varamedlem til lakseutvalget for Namsenvassdraget for perioden 2015-2019

 

PS 84/15

Valg av medlem til styret for Hildremstunet borettslag for perioden 2015-2019

 

PS 85/15

Valg av legatstyrer for perioden 2015 - 2019

 

PS 86/15

Valg av medlemmer og varamedlem til Konovatnet fellesvannverk

 

PS 87/15

Valg av beredskapsråd for perioden 2015 - 2019

 

PS 88/15

Valg av sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd vedr. eiendomsskatt

 

PS 89/15

Valg av tilflyttingsnemd for perioden 2015 - 2019

 

PS 90/15

Valg av heimevernsnemnd for 1.1.16 til desember 2019

 

PS 91/15

Valg av klagenemnd for perioden 2015-2019

 

PS 92/15

Høringsuttalelse på konsekvensutredning legevakt og legevaktstelefon

 

PS 93/15

Etappevis renovering av helsesenteret - finansiering

 

PS 94/15

Revisjon av selskapsavtale Krisesenter i Nord-Trøndelag
Vedlegg:

 1. Revidert selskapsavtale datert 20.11.15

 

PS 95/15

Friskliv Overhalla

 

PS 96/15

Nye veg- og adressenavn i Overhalla kommune
Vedlegg:

 1. Adressenavn i Overhalla kommune 2015

 

PS 97/15

Forprosjekt brannstasjon-finansiering

 

PS 98/15

Kommunal planstrategi for valgperioden 2016-2020
Vedlegg:

 1. Særutskrift - Kommunal planstrategi 2012-2015

 

PS 99/15

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2016.
Vedlegg:

 1. Plandokument Kommunedelplan for idrett friluftsliv og kulturbygg

 

PS 100/15

Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden 2016-2019 og revisjon av handlingsprogrammet
Vedlegg:

 1. Forslag til revidert trafikksikkerhetsplan 2016-2019 med handlingsprogram, datert 25.11.15

 

PS 101/15

Forslag til rullering og revisjon av vegplan 2016- 2019, med tilhørende prioriteringer
Vedlegg:

 1. Forslag til vegplan 2016-2019

 

PS 102/15

Sykkelstrategi for Overhalla kommune 2015-2020
Vedlegg:

 1. Vind i håret - sykkelstrategi Overhalla kommune 2015-2020

 

PS 103/15

Flyktningetjenesten - Rapport 2015
Vedlegg:

 1. Rapport Flyktningetjenesten - Bosetting av flyktninger i Overhalla 2015
 2. Anmodning fra IMDI, datert 24.11.15 - Bosetting av flyktninger 2016

 

PS 104/15

Orgel Ranem kirke - søknad om tilskudd
Vedlegg:

 1. Søknad om økonomisk støtte

 

PS 105/15

Folkevalgtes arbeidsvilkår - revidering

 

PS 106/15

Søknad om tilskudd og avtale med Visit Namdalen SA

 

PS 107/15

Videreføring av Namsen Vannområde

 

PS 108/15

Møteplan for 1. halvår 2016

 

PS 109/15

Årsbudsjett 2016
Vedlegg:

 1. Årsbudsjett 2016 - Formannskapets forslag

 

PS 110/15

Revidert økonomiplan 2016-2019
Vedlegg:

 1. Revidert økonomiplan for 2016-2019 - Formannskapets forslag