Sakliste Kommunestyremøte 9. februar

Les og last ned saklista her.

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

 

PS 1/15

Valg av 17. maikomite 2015

 

PS 2/15

Prosjekt Hverdagsmestring
Vedlegg:

  1. Prosjektplan

 

PS 3/15

Endring av vedtektene for kommunale barnehager og SFO
Vedlegg:

  1. Vedtekter barnehage, vedtatt 18.12.12
  2. Vedtekter SFO, vedtatt 18.12.12

 

PS 4/15

Rutine (plan) for overgang for elevene i Overhalla fra barnetrinn til u-trinn.

 

PS 5/15

Reising av navnesak på skrivemåten av navnet Ranemsletta

 

PS 6/15

Finansiering av kommunens egenandel - Trafikksikkerhetstiltak 2015

 

PS 7/15

Prosjekt - Kartlegging av mulige forurensningskilder til Myrelva

 

PS 8/15

Sluttregnskap. Anskaffelse av tankbil

 

PS 9/15

Sluttregnskap. Anskaffelse av nødstrømsaggregat sykeheimen/helsesenteret

 

PS 10/15

Kommunereformen - statusrapport for Overhalla kommune
Vedlegg:

  1. Faktabilder utredningsalternativer, 13.1.15
  2. Referat 1 fra styringsgruppa, 18.11.14
  3. Referat 2 fra styringsgruppa, 01.12.14
  4. Referat 3 fra styringsgruppa, 13.01.15

 

PS 11/15

Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten - Høring
Vedlegg:

  1. Høringsbrev datert 1.12.14 fra Finansdepartementet
  2. Utredning ved Skattedirektoratet vedr. overføring av skatteoppkrever-funksjonen til Skatteetaten datert 24.11.14

 

PS 12/15

Ny brannordning - felles brann- og redningsvesen Overhalla, Høylandet og Grong kommuner