Sakliste Kommunestyremøte 24. november

Les og last ned saklista her.

Utvalgs-

saksnr

Innhold

 

PS 65/14

Kommunestyrevalget- og fylkestingsvalget 2015 - Fastsetting av valgdag

 

PS 66/14

Valg av nestleder til Kontrollutvalget i Overhalla

 

PS 67/14

Søknad om Salgsbevilling for hjemmebrygget øl - Eldhuset Gårdsbutikk
Vedlegg:

  1. Søknad om salgsbevilling for egenprodusert øl
  2. Plantegning

 

PS 68/14

Friskliv Overhalla - statusrapport
Vedlegg:

  1. Statusrapport friskliv Overhalla

 

PS 69/14

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde
Vedlegg:

  1. Særutskrift FOR-sak 58/14, 9.9.2014 - 1. gangs behandling av reguleringsplan for Bjørnes industriområde - offentlig ettersyn
  2. Oversiktskart
  3. Reguleringsplankart
  4. Reguleringsbestemmelser
  5. Planbeskrivelse med vedlegg inkl. ROS-vurdering og støyrapport

 

PS 70/14

Rehabilitering av eksisterende og etablering av flere garderober til hjemmetjenesten.

 

PS 71/14

Pilotprosjekt for utbygging av fleksiladestasjoner for elbil i Overhalla

 

PS 72/14

Hovedplan for vannforsyning med tilhørende tiltaksplan 2015/2016
Vedlegg:

  1. Tiltaksplan for vann og avløp 2015/2016
  2. Beredskapsplan for vannforsyning med ROS-analyse 2014

 

PS 73/14

Anskaffelse av ny brannbil.