Les og last ned saklista her.

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

 

PS 69/16

Forprosjekt helsesentertomta - igangsetting av reguleringsendring og videre utbygging
Vedlegg:

  1. Helsesentertomta - Mulighetsstudie, revidert 21.6.16

 

PS 70/16

Anskaffelse av pasientvarslingsanlegg og trygghetsalarmer

 

PS 71/16

VV10897 Klykkbekken. Sikring mot erosjon og skred i kvikkleire - Godkjenning av plan og finansiering av distriktsandel
Vedlegg:

  1. Detaljplan datert 30.5.13, sist revidert 9.6.16

 

PS 72/16

Mulighetsstudie energieffektivisering vann og avløp
Vedlegg:

  1. Mulighetsstudie innenfor enøk i VA-sektoren 160120 - Overhalla kommune

 

PS 73/16

Avløpspumpestasjoner Fuglår og Skydalen

 

PS 74/16

Høydebasseng Ryggahøgda - Reparasjon av bunnplater revidert

 

PS 75/16

Skageåsen boligfelt. Utbygging av resterende regulerte boligtomter

 

PS 76/16

Vurdering av planspørsmålet - Nytt boligområde i Hunnaåsen, eiendommen 13/1

 

PS 77/16

Støtte til vedlikehold av veger til turområder

 

PS 78/16

Deltakelse i sykkelbynettverket

 

PS 79/16

Overhalla kommunes delegasjonsreglement - revidering
Vedlegg:

  1. Revidert delegasjonsreglement - Rådmannens forslag, høst 2016

 

 

PS 80/16 Høringssvar - Strategi 2013 Helse Midt Norge
Vedlegg:
  1. Høringsbrev strategi 2030
  2. Høringsnotat