Les sakliste til kommunestyret (saksframlegg, uten vedlegg)

Sakliste

Saksnr

Innhold

 

PS 62/17

Uttalelse til tariffoppgjøret 2018
Vedlegg:

  1. Debatthefte

 

PS 63/17

Opprettelse av stilling som samhandlingskoordinator for kommunene i Nord-Trøndelag
Vedlegg:

  1. Avtale mellom KS Nord-Trøndelag og den enkelte kommune om felles finansiering av samhandlingskoordinator i kommunehelsetjenesten

 

PS 64/17

Vedtekter for Namdal regionråd - stadfesting i kommunene
Vedlegg:

  1. Vedtekter for Namdal regionråd
  2. Budsjett 2018 for Namdal regionråd

 

PS 65/17

Valg av revisor fra 01.01.18
Vedlegg:

  1. Saksprotokoll 024/17- Valg av revisor samt brev fra Revisjon Midt-Norge SA, datert 28.09.17

 

PS 66/17

Sluttregnskap kjøp av elbil 2017

 

PS 67/17

Reparasjon av vannledning i Fv. 17 ved innkjørsel til Korsnesvegen

 

PS 68/17

Utbygging og ombygging av Ranemsletta barnehage

 

PS 69/17

Rullering/revisjon av trafikksikkerhetsplan 2018-2021 med handlingsprogram
Vedlegg:

  1. Forslag til Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 med handlingsprogram, datert 14.11.2017

 

PS 70/17

Anleggsplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2018.
Vedlegg:

  1. Anleggsplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg 2018

 

PS 71/17

Ny tiltaksplan for vann og avløp 2018- 2022
Vedlegg:

  1. Tiltaksplan for vann og avløp 2018-2022

 

PS 72/17

Bygging av ny brannstasjon – finansiering etter ny anbudsrunde

 

PS 73/17

Møteplan for 1. halvår 2018

 

PS 74/17

Årsbudsjett 2018
Vedlegg:

  1. Årsbudsjett 2018 - Formannskapets forslag

 

PS 75/17

Revidert økonomiplan 2018-2021
Vedlegg:

  1. Revidert økonomiplan 2018-2021 - Formannskapets forslag

 

 

PS 76/17 Kommunal vigsel fra 1.1.2018 - Oppnevning av vigslere