Møteprotokoll

Les sakliste til kommunestyremøte (saksframlegg, uten vedlegg)

Se sendingen her:


Sakliste

Saksnr

Innhold

 

PS 43/18

Søknad om fritak fra verv frem til 1.1.19 - Lene L. Glømmen

 

PS 44/18

Forvaltningsrevisjonsrapport - Eldreomsorg
Vedlegg:

 1. Forvaltningsrevisjonsrapport - Eldreomsorg
 2. Saksprotokoll fra Kontrollutvalgets behandling 6.9.

 

PS 45/18

Digital nyskaping - digitaliseringsstrategi for Overhalla kommune 2018-2021
Vedlegg:

 1. Digital nyskaping - digitaliseringsstrategi for Overhalla kommune

 

PS 46/18

Forprosjekt nytt varmeanlegg administrasjonsbygget

 

PS 47/18

Forslag til trafikkløsning  OBUS/ Gimle - finansiering

Vedlegg:

 1. Forslag til trafikkavvikling, oversiktstegning datert 29.6.18

 

PS 48/18

Revidert oversiktsdokument for Overhalla kommune 2018

Vedlegg:

 1. Oversiktsdokument, befolkningens helsetilstand og faktorer som påvirker denne

 

PS 49/18

Uteområde OBUS/Program for folkehelse i Trøndelag

Vedlegg:

 1. Søknad om deltakelse i program for folkehelsearbeid Overhalla
 2. Signert samarbeidsavtale

 

PS 50/18

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene 2018.

Vedlegg:

 1. Tilstands- og utviklingsrapport 2018 

 

PS 51/18

Samarbeidsavtaler med Nye Namsos kommune

Vedlegg:

 1. Avviklingsstyrets rapport
 2. Forslag til samarbeidsavtaler:
  - legevakt og legevakttelefon
  - pedagogisk psykologisk tjenester
  - sentralbordtjeneste
  - skatteoppkrever
  - barnevern
  - kommuneoverlegefunksjonen
  - lønn og regnskapstjenester
  - sosiale tjenester (NAV)

 

PS 52/18

Låneopptak av startlån for videretildeling 2018.

 

PS 53/18

Utbygging Ranemsletta barnehage - ny behandling

Vedlegg:

 1. Særutskrift av K-sak 68/17 - Utbygging av Ranemsletta barnehage

 

PS 54/18

Vannlekkasje Mælen og Solum

 

PS 55/18

Vegbelysning langs gang-/sykkelveg Svalivegen - Svenningsbrona - finansiering