Les sakliste til kommunestyremøte (saksframlegg, uten vedlegg)

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

Lukket

PS 16/17

Årsmelding - Overhalla Eldreråd 2016
Vedlegg:

 1. Årsmelding eldrerådet 2017

 

PS 17/17

Sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS
Vedlegg:

 1. Selskapsavtale KomSek Trøndelag IKS
 2. Saksbehandling forslag til sammenslåing
 3. Utredningsdokument
 4. Eierandeler og innskuddskapital

 

 

PS 18/17

Søknad om tilskudd til innkjøp av ny snøscooter for løypepreparering
Vedlegg:

 1. Søknad fra Overhalla Røde Kors om tilskudd til snøskuter
 2. Søknad fra Overhalla Røde Kors om økt årlig tilskudd til løypekjøring

 

PS 19/17

Finansiering av utbygging østre del Skogmo industriområde.

 

PS 20/17

Eierskapsmelding for Overhalla kommune 2017
Vedlegg:

 1. Eierskapsmelding 2017 - Rådmannens forslag

 

PS 21/17

Nye ordensregler for de kommunale grunnskolene i Overhalla
Vedlegg:

 1. Nye ordensregler for grunnskolene i Overhalla - Rådmannens forslag

 

PS 22/17

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste
Vedlegg:

 1. Brannordning for Namdal brann- og redningsvesen, samt Risiko og sårbarhetsanalyse datert 14.3.17

 

PS 23/17

Innspill til: Grunnlagsdokument for samferdselsstrategi i Trøndelag - Fylkesveger i Nord-Trøndelag
Vedlegg:

 1. Høringsutgave - Fylkesveger i Nord-Trøndelag, datert 17. mars 2017