Sakliste Kommunestyremøte 17. juni

Les og last ned saklista her.

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

 

PS 29/15

Høring - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker
Vedlegg:

 1. Høringsbrev datert 27.3.15

 

PS 30/15

Mulighetsstudie - energieffektivisering vann og avløp

 

PS 31/15

På tur inn i framtiden --> Ny organisering av IKT i grunnskolene

 

PS 32/15

Årsmelding 2014
Vedlegg:

 1. Årsberetning 2014 - Formannskapets forslag
 

PS 33/15

Årsregnskap 2014
Vedlegg:

 1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap for 2014
 2. Revisors beretning og uttalelse til årsregnskap for 2014
 3. Årsregnskap 2014 for Overhalla kommune - Formannskapets forslag
 

PS 34/15

Regnskaps- og virksomhetsrapport 1. tertial 2015
Vedlegg:

 1. Finansrapport 1. tertial 2015
 2. Regnskapsrapport 1. tertial 2015

 

PS 35/15

Ny Skage barnehage - arealrammer og finansiering

 

PS 36/15

Nytt varmeanlegg ved Hunn skole - endring av kostnader etter anbudsutlysning

 

PS 37/15

Vurdering av nytt tomteområde i Hildresåsen - finansiering av forprosjekt
Vedlegg:

 1. Vurdering av Hildresåsen tomteområde
 2. Kvikkleirekart
 3. Løsmassekart
 4. Oversiktskart
 5. Utsnitt tomteområde
 6. Vurdering av tomteområde

 

PS 38/15

Forprosjekt for utbygging av tomt til helse- og omsorgsformål

 

PS 39/15

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA
Vedlegg:

 1. Søknad m/vedlegg fra Moamarka Montessori AS og anmodning fra Utdanningsdirektoratet om uttalelse datert 22.5.15

 

PS 40/15

Økonomiplan 2016-2019
Vedlegg:

 1. Revidert økonomiplan 2016 - 2019 - Formannskapets forslag

 

PS 41/15

Møteplan for 2. halvår 2015

 

PS 42/15

 

Skatteoppkreverfunksjonen 2014
Vedlegg:

 1. Kontrollrapport 2014 vedr. skatteoppkreverfunksjonen Overhalla
 2. Årsrapport 2014 fra skatteoppkreveren Overhalla
 3. Saksprotokoll fra kontrollutvalgets behandling 24.5.15