Sakliste Kommunestyremøte 16. mars

Les og last ned saklista her

 

Utvalgs-saksnr

Innhold

 

PS 13/15

Kontrollutvalgets årsrapport 2014
Vedlegg:

 1. Saksprotokoll fra kontrollutvalget
 2. Årsrapport for 2014 til kommunestyret

 

PS 14/15

Årsrapport finansforvaltning 2014

 

PS 15/15

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall
Vedlegg:

 1. Forslag til ny selskapsavtale mellom MNA IKS og kommunen
 2. Avtale om tildeling av enerett og drift av renovasjonsordningen
 3. Forslag til ny forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskrift for Overhalla kommune)
 4. Forslag til retningslinjer for behandling av dispensasjon fra regelverket om plassering av avfallsbeholdere på tømmedag og retningslinjer for behandling av fritak og unntak fra renovasjon
 5. Møteprotokoll fra representantskapsmøte i MNA, 23.10.2014

 

PS 16/15

Endring selskapsavtale KomRev Trøndelag IKS
Vedlegg:

 1. Møteprotokoll fra representantskapsmøte 7.1.15
 2. Selskapsavtale KomRev Trøndelag IKS

 

PS 17/15

Høring - revidering av strategisk plan for MNS Miljø og landbruk

 

PS 18/15

Nytt varmeanlegg og enøk tiltak på Hunn skole.

 

PS 19/15

Sluttregnskap - reasfaltering av kommunal veg inn til Overhalla Betongbygg

 

PS 20/15

Sluttregnskap - vannledning Grandaunet

 

PS 21/15

Sluttregnskap. OFU - PASSIVHUS på Skage
Vedlegg:

 1. Intensjonsavtale
 2. Underskrevet protokoll fra overtakelsesforretning
 3. Godkjent sluttrapport ENOVA
 4. Sluttrapport OFU - Passivhus
 5. Økonomirapport