I mai 2018 fikk Norge nye personvernregler. Vårt tidligere regelverk ble erstattet med EUs personvernforordning (GDPR). Som storforbrukere av personopplysninger, får alle kommuner og fylkeskommuner flere og strengere plikter enn før med det nye regelverket. Du kan lese mer om personvern og hva dette betyr for innbyggere og ansatte i vår personvernerklæring.

I forbindelse med skjerpede regler skal alle kommuner ha et personvernombud. Dette er en del av ombudets oppgaver:

  • Å påse at virksomheten har et system for internkontroll som tilfredsstiller kravene.
  • Å gi råd og veiledning til alle ledere og andre om behandling av personopplysninger og om relevant regelverk.
  • Å bistå alle som henvender seg for å ivareta deres rettigheter om personvern.
  • Å kontrollere at virksomheten overholder gjeldende regelverk/retningslinjer: (blant annet ved dokumentkontroll, kontroll av behandlingsaktiviteter og oppfølging av revisjoner mv.)
  • Påpeke evt. brudd på gjeldende regelverk/retningslinjer overfor rådmannen.
  • Samarbeide med datatilsynet og gi datatilsynet opplysninger dersom tilsynet ber om det, herunder foreta undersøkelser i konkrete saker.
  • På anmodning fra rådmannen å gi råd om vurderingen av personvernkonsekvenser og så foreta kontroll av gjennomføring av eventuelle tiltak/videre oppfølging.
  • På anmodning fra rådmannen å gjennomføre forhåndsdrøfting med Datatilsynet der det er påkrevet.