2019 er lagt bak oss og i de fleste virksomheter vil de første månedene i et nytt år bli brukt til å stable siste års historie inn i årsmeldinger og regnskap. Det gamle året går ufravikelig inn i historiebøkene mens det nye året ligger ubrukt foran oss.

I likhet med de andre kommunene har kommunestyret i Overhalla i desember vedtatt en plan for det neste og de kommende fire årene. Dette er en plan om å gjøre de beste valg for Overhalla. – En tillit som det nye kommunestyret ble gitt ved høstens kommunevalg.

Et årsbudsjett og en fireårig økonomiplan handler om politiske prioriteringer for hva kommunen skal ha som mål å levere. Det er kommunestyrets beste prioriteringer etter hva staten gir av pålegg og rammer, men også hva innbyggerne forventer.

I ny kommunelov er kommunens ansvar for å sikre egen økonomi og handlingsrom på lang sikt innskjerpet. Det betyr at kommunene pålegges å sette tydelige mål. Det betyr et sterkere selvstyre der de folkevalgte etablerer lokale handlingsregler og en økonomisk politikk som ivaretar økonomien over tid. 

Årsbudsjettet i en kommune er i all hovedsak avhengig av regjeringens forslag til Statsbudsjett og endelige vedtak som fattes av Stortinget før jul.

Overhallas økonomi har de senere årene vært god. Vekst i folketall har bidratt til økte rammeoverføringer. Et langsiktig politisk fokus har vært å styrke egenkapitalen ved oppbygning av fond. Dette for å være forberedt på fremtidige økte kapitalkostnader som følge av store investeringsbehov. 

I løpet av de siste par årene har bildet endret seg og statlige overføringer er betydelig redusert. Endrede kriterier i inntektssystemet, og en rekke andre forhold gir et inntektsbortfall på ca 7,5 millioner kroner de neste fire år. I tillegg vil rente- og avdragsutgifter på lån øke med 6 millioner kroner som følge av planlagte investeringer.

Ressursbruken må derfor tilpasses slik at kommunens økonomiske balanse ivaretas på lang sikt. Når inntektene svikter, så må kostnadene reduseres. Vi går dermed inn i en periode hvor kostnader og omfang på tjenestene må reduseres. Vårt ansvar er å sikre en bærekraftig økonomi som betyr et positivt netto driftsresultat.

Overhalla kommune har heldigvis bygd reserver over de siste seks årene. Kommunen har også positiv befolkningsutvikling de 15 siste årene og en befolkningsprognosene fra Statistisk Sentralbyrå signaliserer en videre vekst. Det er planlagt investeringer for i overkant av 260 millioner kroner. Det betyr at gjeldsgraden vil vokse. Investeringene skal legge til rette for framtidig riktig kapasitet og framtidsretta løsninger som igjen skal gi en effektiv tjenesteproduksjon.

2020 vil derfor bli et år med uvanlig stor byggeaktivitet: Hunn skole, uteområdet ved Overhalla barne- og ungdomsskole, Ranemsletta barnehage, 18 omsorgsboliger, nytt varme/kjøleanlegg på helsesenteret og nytt ventilasjons- og varmeanlegg i kommunehuset. Det skal planlegges en rekke tiltak innen vann og kloakk som sikrer framtidig trygg og god standard. Det er tverrpolitisk enighet i kommunestyret om å søke å finne sammen med frivilligheten og Overhalla idrettslag om en løsning for Gimle. En rekke gamle gatelys er i ferd med å bli skiftet til nye energieffektive og smarte ledlys. Punktvise forbedringer på kommunale veger skal gjøres og et langsiktig arbeid med bl.a. gang- og sykkelveg skal fortsette. Noen av tiltakene skal skje i samarbeid med Trøndelag Fylkeskommune som veg-eier på fylkesvegen og ordfører er av kommunestyret bedt om å jobbe for å få ny Ranem bru inn på investeringsplanen til fylkeskommunen.  I løpet av våren skal i overkant av 300 nye husstander få tilgang til fiberbredbånd i Overhalla og stadig nye områder vil komme på søknadslisten for mer utbygging.

Den store aktiviteten med bygging innen oppvekst og helse betyr at innbyggere, brukere, elever og ansatte vil kunne oppleve en krevende periode. Derfor er det fortjent og ekstra spennende når byggeperioden er over og nye lokaler og løsninger endelig kan tas i bruk.

Overhalla er godt rustet til å ta fatt i en hektisk utviklingsperiode. Prosjektet «Ung i Overhalla» og digitaliseringsprosjekt innen helse og oppvekst skal gi oss god retning for framtiden. Dyktige ansatte og ansvarlige politikere har alle et felles mål om å bidra til beste for kommunens innbyggere!

Godt nytt år!

Per Olav Tyldum
Ordfører