Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader for deltakeren. Mer informasjon om ordningen på Bufdir.no


Søknad

Her kan du sende inn en enkel søknad via Bufdir.no


Har du spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder Ung i Overhalla (Gjermund Rye) på telefon 992 28 445.