Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. 
Mer informasjon om ordningen på Bufdir.no


Har du spørsmål?

Kommunens kontaktperson


Enkel søknad direkte til Bufdir (link til skjema).