Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner i prisområder med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden. Mottakere får dekket 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen. I de tidligere søknadsrundene har kompensasjonsgraden vært 80 prosent. For desember kan også Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4) søke om støtte. http://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/sporsmal-og-svar-om-stromstotte-for-frivillige-lag-og-organisasjoner/

Hvem kan søke?

Søker må ha organisasjonsnummer for å kunne søke, og følgende organisasjoner har rett til å søke:

· Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret. Vi oppfordrer organisasjoner som oppfyller kriteriene, til å registrere seg.

· Virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette gjelder for eksempel idrettslag som har skilt ut driften i et eget selskap som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, hvor idrettslaget har den bestemmende innflytelse.

· Andre frivillige virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Med frivillig arbeidsinnsats menes mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden. For eksempel kan frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus søke om de hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats. Les mer om vilkårene for ordningen og hvordan du kan søke her. http://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/